SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • razumevanje konceptov integracije krmilnih sistemov podjetja (ERP, MES in PCS), • razumevanje konceptov integracij pametnih tovarn, skladišč, transportov, domov in mest, • uporaba konceptov optimizacije poteka dela, upravljanja kakovosti in upravljanja sredstev, • uporaba konceptov implementacije celovitih upravljavskih informacijskih sistemov. Kompetence, ki jih študenti osvojijo: • osvojijo koncepte integracij logističnih informacijskih sistemov (LIS): horizontalne (ERP in SCM sistemi) in vertikalne (ERP-MES-PCS sistemi) v skladu z ANSI/ISA-95 klasifikacijo, • osvojijo koncepte integracij pametnih tovarn, skladišč, transportov, domov in mest, • osvojijo metode implementacije ERP sistemov: veliki pok, fazni pristop, vzporedni pristop, procesni pristop, hibridni pristop, ASAP metodologija, • osvojijo statične in dinamične, eksaktne in aproksimativne metode razvrščanja in razporejanja delovnih aktivnosti.

Vsebina

1. Logistični informacijski sistemi (horizontalna in vertikalna integracija, ANSI/ISA-95 klasifikacija). 2. Integracija krmilnih sistemov podjetja (celoviti upravljavski informacijski sistemi (ERP), sistemi za vodenje proizvodnje (MES), procesno krmilni sistemi (PCS)). 3. Optimizacija poteka dela, upravljanja kakovosti in upravljanja sredstev (razvrščanje in razporejanje delovnih aktivnosti, analiza izvedljivosti in kakovosti razvrstitev). 4. Integracije pametnih tovarn, skladišč, transportov, domov in mest (digitalni dvojčki, prekrivne mreže in njihovo povezovanje, IoT sklad protokolov, razširjena resničnost).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študenti spoznajo teoretične osnove predmeta. Predavanja potekajo v živo v predavalnici pa tudi v obliki e-predavanj na videokonferenčni način ter preko namenskih e-učilnic v e-učnem okolju. Vaje: pri vajah študenti utrdijo teoretično znanje in se ga naučijo uporabiti. Vaje potekajo v živo v predavalnici pa tudi v obliki e-vaj na videokonferenčni način ter preko namenskih e-učilnic v e-učnem okolju.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent bo po zaključku predmeta zmožen: • implementacije ERP rešitev, • optimizacije poteka dela, upravljanja kakovosti in upravljanja sredstev, • sodelovanja pri integracijah pametnih sistemov in rešitev.

Temeljni literatura in viri

Anderson, G. W. (2003). SAP Planning Best Practices in Implementation. Sams. Domoticz. (2020). Domoticz | Control at Your fingertips. Vir: https://domoticz.com/. Fiware. (2021). Fiware community | Smart Cities. Vir: https://www.fiware.org/community/smart-cities/. Gajjar, M. (2020). Odoo 13 Best practices. Vir: https://www.odoobooks.com/en/13.0/. Gumzej, R. (2013). Logistika in e-poslovanje, Celje: Fakulteta za logistiko. ISBN 978-961-6562-88-1. ISBN 978-961-6562-89-8. OASC. (2020). Minimal Interoperability Mechanisms – MIMs. Vir: https://oascities.org/minimal-interoperability-mechanisms/. RF Wireless World. (2012). IoT Protocol Stack Layers | IoT Stack Layer 1 to Layer 7. Vir: https://www.rfwireless-world.com/IoT/IoT-Protocol-Stack-layers.html.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): • projekt 50% • ustni izpit 50%

  • izr. prof. dr. ROMAN GUMZEJ

  • Projekt: 50
  • Ustni izpit: 50
  • E-naloge: 0

  • : 40
  • : 40
  • : 100

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • LOGISTIKA SISTEMOV (Tehnično-tehnološki modul) - 2.