SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: • Izboljšati, pridobiti in poglobiti znanje iz področja industrijske ekologije, krožnega gospodarstva in zaprtih oskrbovalnih verig . • Pridobiti nova znanja, spretnosti in veščine iz področja materialov in njihovih lastnosti. • Predstavitev metod in tehnik za bolj uspešno sprejemanje trajnostno naravnanih odločitev na področju procesov (povezanih z intralogistiko, pametnimi mesti), z uporabo LCA, LCC, S-LCA metodologij, kot podpora odločanju. • Izboljšati teoretično in praktično znanje na področju uvajanja inovacij in izboljšav v intralogističnih procesih in procesih pametnih mest. Kompetence, ki jih študentke/študenti osvojijo • Študent/ka zna sprejeti uravnoteženo odločitev o uporabi različnih materialov in snovi, na osnovi kritičnega vrednotenja • Študent/ka je sposoben/sposobna identificirati določiti dele, točke procesov, proizvodov, storitev, kjer se pojavljajo veliki vplivi iz vidika financ, okolja in družbenih kazalcev in poiskati ustrezne rešitve. • Študent/ka je sposobna zmodelirati logistični proces, z uporabo orodij in glede na prepoznane dele procesov uvesti izboljšave in inovacije, ki prihranijo stroške, imajo pozitivni učinek na okolje in družbene kazalce. • Študent/ka zna voditi in organizirati timsko delo, namenjeno izboljšavam in inovacijam • Študent/ka razvija spretnosti za interpretacijo pridobljenih rezultatov in sprejemanje ustreznih uravnoteženih odločitev • Študent/ka je sposoben/sposobna razpoznati različne dejavnike, ki vplivajo na izboljšanje procesov iz vseh treh vidikov (ekonomski, okoljski, družbeni). • Študent/ka je sposoben/sposobna prevzeti odgovornost za načrtovane procese in svoje odločitve.

Vsebina

1. Industrijska ekologija in krožno gospodarstvo (koncepti tehnosfere in biosfere, okoljsko načrtovanje, načela razmišljanja celostnega življenjskega cikla) 2. Materiali in tehnika za podporo krožnemu gospodarstvu (osnove o materialih in lastnosti materialov) 3. Krožno gospodarstvo v pametnih mestih (načrtovanje učinkovitih storitev, povratna logistika, alternativne rešitve z nizkimi vplivi na okolje) 4. Procesi – LCA, LCC, S-LCA kot podpora odločanju (intralogistika in pametna mesta)

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: Prednost bomo dali inovativnim načinom učenja in poučevanja ter novim didaktičnim pristopom. Študenti bodo sami oblikovali predavanja (»learning by doing«, »design/create and do the real thing«), delili znanja s sovrstniki, predavanja bodo temeljila na t.i. sodelovalnem učenju, saj bi radi v okviru predmeta dosegli najvišjo kognitivno raven razumevanja (načrtovanje, kreiranje, inoviranje). Del predavanj se bo izvajal v obliki e-predavanj. Vaje: tudi vaje bodo temeljile na realnih primerih iz okolja, kjer bodo študenti s pomočjo programske opreme načrtovali procese in proizvode v celotnem življenjskem ciklu, poiskali »pereča mesta«, predlagali inovacije in ponovno naredili simulacije procesov/proizvodov/storitev. Del vaj se bo izvajal v obliki e-vaj.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študentka/študent bo zmožna/zmožen: • razumeti načela industrijske ekologije in krožnega gospodarstva, • klasificirati, primerjati materiale, glede na potrebe procesov , • kritično vrednotiti in opredeliti prednosti in slabosti materialov , • razumeti procese načrtovanja (povezava z ekološkim-načrtovanjem), • prepoznati priložnosti in uvajati inovacije ter izboljšave v procese, sisteme, z manjšo porabo surovin in materialov, stroškov, • prepoznati priložnosti v krožnem gospodarstvu – intralogistika in pametna mesta - in sprejeti ustrezne odločitve, • načrtovati logistične procese, z uporabo LCA metod, jih modificirati ter uvajati inovacije in izboljšave v procese, na načelih krožnega gospodarstva.

Temeljni literatura in viri

• Gradivo in e-gradivo predmeta (skripta, zapiski predavanj, vaje, …) – še ni dostopno • Ron Schipper & Gilbert Silvius, 2019. "Opportunities for the Circular Economy in Smart Cities: The Role of Digital Technology," International Journal of Information Systems and Social Change (IJISSC), IGI Global, vol. 10(4), pages 12-35, October. • Ahvenniemi, H., Huovila, A., Pinto-Seppä, I., & Airaksinen, M. (2017). What are the differences between sustainable and smart cities?. Cities, 60, 234-245. • Allam, Z., & Newman, P. (2018). Redefining the smart city: Culture, metabolism and governance. Smart Cities, 1(1), 4-25. • Michael Browne, Christophe Rizet, Stephen Anderson, Julian Allen & Basile Keita (2005) Life Cycle Assessment in the Supply Chain: A Review and Case Study, Transport Reviews, 25:6, 761-782, DOI: 10.1080/01441640500360993. • Bach, V., Lehmann, A., Grömer M., Finkbeiner, M. (2018). Product Environmental Footprint (PEF) Pilot Phase – Comparability over Flexibility. Sustainability, 10, 12898; Doi:10.3390/su10082898. • European Commission. (2013). EU PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT (PEF) GUIDE published 2013-04-09 as annex II to the Commission Recommendation on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. • European Commission. (2016). Environmental Footprint Pilot Guidance document. Guidance for the implementation of the EU Product Environmental Footprint (PEF) during the Environmental Footprint (EF) pilot phase. Version 5.2, February 2016. • ISO (2006a) Environmental Management – life cycle assessment – principles and framework, ISO 14040. Geneva, International Organization for Standardization. • ISO (2006b). Environmental Management – life cycle assessment – principles and framework, ISO 14044. Geneva, International Organization for Standardization. • Weidema B. (2017). Short procedural guideline to identify the functional unit for a product environmental footprint and to delimit the scope of product categories. Available online: https://lca-net.com/files/Granularity-guideline-FINAL_20170331.pdf (Accessed 9th April 2019). • Klöpffer W, Grahl B (2014) Life cycle assessment (LCA): a guide to best practice. John Wiley & Sons. • Schleiniger R (2016) Implicit CO2 prices of fossil fuel use in Switzerland. Energy Policy 96:411–420. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.06.022.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Način (pisni izpit, projektna naloga): Pogoj za pristop k izpitu so obveznosti opravljene v okviru e-predavanj in e-vaj 10% kot tudi vaj in predavanj 10% Projektna naloga 30% Pisni izpit 50%

 • red. prof. dr. REBEKA KOVAČIČ LUKMAN

 • Pisni izpit: 50
 • Projektna naloga: 30
 • E-naloge: 10
 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 10

 • : 40
 • : 40
 • : 100

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Tehnično-tehnološki modul) - 2.