SLO | EN

Cilji in kompetence

Osnovni namen predmeta je identificirati nove poslovne modele s področja delovanja logističnih podjetij ter jih povezati s trajnostnimi koncepti in strategijami za vpeljavo novih pogojev poslovanja. Temeljni cilji predmeta so: • Identificirati in primerjalno analizirati ključne poslovne modele v logistiki in OV. • Primerjalno analizirati in izbirati najprimernejše koncepte trajnostnega poslovanja podjetja. • Povezati (souporabljati) različna managerska orodja in koncepte za kreiranje zelenih poslovnih modelov. • Povzeti in formulirati nove poslovne modele, ki ustvarjajo vrednost. • sintetizirati informacije s področja poslovnih modelov v logistiki, na način, ki je lahko inovativen in vidi uporabno vrednost znanja ali procesov z vidika predmeta in prakse. Kompetence, ki jih pridobijo študentje: • Spoznajo in razumejo uporabo novih veščin in konceptov za nove okoliščine. • Se naučijo samostojnega oblikovanja novih poslovnih modelov in sprejemanja odločitev o primernih strategijah za vpeljavo sprememb. • Se naučijo uporabe podpornih managerskih orodij (CANVAS, ISO standardi, Ekodizajn strategy wheel). • Se naučijo praktičnega dela v skupini pri razvoju novih idej in konceptov kot vodja ali kot član. • Zna pojasniti naloge in ustrezno uporabiti zmožnosti članov skupine. • Spoznajo in razumejo delovanje v kompleksnih in/ali posebnih okoliščinah in pomen iniciativnosti pri vpeljavi sprememb na področju trajnostnega razvoja. Z vidika predmetnika je predmet Vzpostavitev trajnostnih konceptov delovanja logističnega podjetja mogoče opredeliti kot nadgradnjo predmetov vezanih na upravljanje logistike in OV, poslovne procese ter zelene tehnologije in trajnostne oskrbovalne verige ter osnovo za nadaljnji samostojni študij študentov na področju kreiranja in primerjalne analize inovativnih konceptov trajnostnega delovanja logističnih podjetij.

Vsebina

• Trajnostni poslovni modeli na primeru logističnih podjetij (Specifike razvoja start-upov v logistiki, Primeri inovativnih poslovnih modelov). • Management sprememb (vpeljava strateških sprememb v logističnih podjetjih, Upravljanje s spremembami pri vpeljavi zelenih tehnologij, Identificiranje novih poslovnih priložnosti na področju trajnostne logistike). • CANVAS poslovni model. • Okoljski standardi in koncepti (ISO, Green SCOR, integracija digitalizacije, trajnosti in poslovnih izboljšav skozi celotne OV. • Trajnostna potrošnja in proizvodnja (Strateško kolo ekodizajna, Priprava koncepta, strategij in aktivnosti ekodizajna za vpeljavo v logistično podjetje.

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, kot so: predavanja, diskusijske skupine, predstavite del, video predstavitve in filmi, primeri iz prakse, predstavitve študentov in samostojni študij študentov. Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Ob zaključku predmeta bodo udeleženci: • pridobili splošno znanje o poslovnih modelih in konceptih in specifično znanje o uporabi poslovnih konceptov v različnih organizacijskih sistemih in okoljih, • znali identificirati inovativne poslovne modele in jih uporabiti pri oblikovanju koncepta trajnostnega logističnega podjetja, • razvili sposobnost razumevanja organizacije z vidika managementa sprememb, • znali uporabiti orodja ekodizajna v logističnih podjetjih, • znali analizirati praktične probleme povezane s prilagajanjem na strateške spremembe.

Temeljni literatura in viri

Osnovna literature/Essentialsources: • Knez, M., Obrecht, M. VZPOSTAVITEV TRAJNOSTNIH KONCEPTOV DELOVANJA LOGISTIČNEGA PODJETJA, E-gradivo v pripravi. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko. • Obrecht, M. (2020). Life cycle management in supply chains. E-gradivo. Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko. Izbrana poglavja iz/Some Chapters from. • Brezet, H. and Van Hemel, C. Ecodesign: A promising approach to sustainable production and consumption. UNEP, Paris, 1997. • Dolinsek, S. Management tehnologij: Učinkovito obvladovanj tehnoloških sprememb. UP, Koper, 2004. • Marinova, D. (ed.) The international Handbook on Environmental Technology Management. EE publishing, Cheltenham UK. Dodatna literature/Additional sources: • Bouhaddou, I., Benabdelhafid, A., Ouzizi, L. and Benghabrit, Y. Product Lifecycle Management Model for Supply Chain Optimization, IFIP, 2012.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za sodelovanje pri tem predmetu.

Opombe

• Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. • E-predavanja in e-vaje 20% • Projektna naloga 20% • Končni pisni izpit 60%

 • izr. prof. dr. MATEVŽ OBRECHT
 • izr. prof. dr. MATJAŽ KNEZ

 • Pisni izpit: 60
 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 20
 • Projektna naloga: 20
 • E-naloge: 0

 • : 40
 • : 40
 • : 100

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Gospodarski modul) - 2.