SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • spoznati in razumeti principe delovanja digitalne družbe, • znati argumentirati in ovrednotiti digitalno družbo v luči logistike, oskrbovalnih verig ter pametnih mest, • spoznati in razumeti pomen poslovnih modelov, podatkovnih platform ter novih poklicev v digitalni družbi, • znati presoditi pomen posameznih sodobnih trendov v digitalni družbi, jih razlikovati, kritično ovrednotiti in medsebojno primerjati, • spoznati in razumeti smernice, okvirje ter zakonodajo za delovanje digitalne družbe, • znati primerjati in argumentirati statistične podatke o digitalni ekonomiji ter družbi. Kompetence, ki jih pridobijo študenti so: • osvojijo teoretična znanja s področja digitalne družbe, katera znajo kritično ovrednotiti in argumentirati, • razumejo digitalno ekonomijo, jo znajo ovrednotiti, implementirati na primerih iz logistike, oskrbovalnih verig in/ali pametnih mest ter odločitev implementacije argumentirati, • sposobni so razlikovati in pojasnit posamezne elemente digitalne družbe skozi realne primere ter predlagati, evalvirati in implementirati njihovo uporabo v poslovnem svetu, • znajo presoditi ter priporočati uporabo primernega sodobnega trenda v digitalni družbi, katerega znajo aplicirati na področje logistike, oskrbovalne verige in/ali pametnega mesta ob upoštevanju obstoječih smernic, okvirjev ter zakonodaje, • so sposobni voditi in izdelati raziskavo iz različnih področij logistike, oskrbovalnih verig in/ali pametnih mest ter sodobnih trendov digitalne družbe.

Vsebina

Predavanja 1. Uvod 2. Digitalizacija pametnih mest 3. Digitalna družba 4. Sodobni trendi v digitalni družbi 5. Okvirji in zakonodaja za delovanje digitalne družbe Vaje 1. Statistični podatki o digitalni ekonomiji in družbi 2. Pregled in uporaba načinov zagotavljanja informacijske varnosti 3. Uporaba XML, digitalnega ter elektronskega podpisa za zagotavljanje informacijske varnosti 4. Raziskave različnih področij in sodobnih trendov digitalne družbe v odnosu z logistiko 5. Pregled in uporaba sodobnih IT trendov na področju logistike 6. Pregled in uporaba sodobnih IT trendov na področju oskrbovalnih verig 7. Predstavitev projektnega dela

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent bo ob zaključku predmeta zmožen: • na osnovi spoznanj o osnovah digitalne družbe, klasificirat družbo, določiti njeno vlogo in njen pomen, • statistične podatke o digitalni ekonomiji razumeti in interpretirati njihov pomen v sklopu poslovnega primera, • razlikovati in pojasnit posamezne elemente digitalne družbe skozi realne primere ter jih oceniti (evalvirati) in predlagati njihovo uporabo v poslovnem svetu, • zaznati priložnosti, ki jih ponujajo sodobni trendi digitalne družbe, jih razumeti in jih aplicirati na primeru poslovanja znotraj logističnega področja, oskrbovalnih verig ali pametnega mesta ob upoštevanju smernic, okvirjev ter zakonodaje za delovanje digitalne družbe.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študenti se usposobijo za uporabo teoretičnega znanja v praktičnih (poslovnih) primerih.

Temeljni literatura in viri

E-gradivo predmeta. Andreas Meier, Henrik Stormer; Business & eCommerce: Managing the Digital Value Chain; Springer; 1 edition (April 3, 2009); ISBN-10: 354089327X. Gratner's top technology trends. JEREB, Borut, KAJBA, Milena. IT trendi : raziskava o trendih v IT po Gartnerju v letih 2019 in 2020. Celje: Fakulteta za logistiko, 2020. II, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 25096963].The Information Society- introduction to vol. 1-4. EU smernice (evropska digitalna strategija, digitalna ekonomija in družba, digitaliziranje evropske industrije, spletne platforme). Aktualne tematike, ki so objavljene na svetovnem spletu. Vsi viri se ažurirajo in določijo vsako šolsko leto posebej.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu 40% Pisni izpit 30% Raziskovalna naloga 30%

  • red. prof. dr. BORUT JEREB

  • E-naloge: 40
  • Pisni izpit: 30
  • Raziskovalna naloga: 30

  • : 40
  • : 40
  • : 100

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • LOGISTIKA SISTEMOV (Gospodarski modul) - 2.