SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: - opredeliti in poglobljeno razumeti koncepte mednarodne logistike; - razumeti izzive in priložnosti, s katerimi se sooča obvladovanje mednarodne logistike; - preučiti ključne izzive in stopnje tveganj povezanih z mednarodno logistiko; - opredeliti različne načine prevoza in njihove značilnosti v mednarodni logistiki; - opredeliti in razumeti trende v mednarodnem logističnem poslovanju. Kompetence, ki jih pridobijo študenti: - osvojijo teoretično znanje na področju mednarodne logistike; - poglobljeno razumejo ključne izzive in stopnje tveganj povezanih z mednarodno logistiko, ki so pomembni pri obvladovanju mednarodne logistike; - spoznajo in razumejo različne načine prevoza in njihove značilnosti v mednarodni logistiki; - razumejo trende v mednarodnem logističnem poslovanju.

Vsebina

- Koncepti mednarodne logistike - Upravljanje mednarodne oskrbovalne verige - Globalni blagovni tokovi - Klavzule Incoterms in drugi mednarodni dokumenti - Logistični procesi v mednarodnem okolju - Mednarodna logistična infrastruktura - Mednarodni transport - Mednarodni trendi

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po uspešno zaključenem predmetu so študenti zmožni: - interpretirati vloge logistike pri delovanju podjetja v mednarodnem okolju; - analizirati makroekonomske mednarodne dejavnike v logistiki; - razlikovati in oceniti uporabnost različnih transportnih oblik v mednarodnem poslovanju; - analizirati in interpretirati kazalnike ocenjevanja mednarodnih logističnih procesov; - načrtovati, organizirati in racionalizirati procese mednarodnega prevoza, logistike in/ali distribucije.

Temeljni literatura in viri

Rosi, B., & Rosi, M.: Mednarodna logistika: e-gradivo (v nastajanju). Mangan, J., & Lalwani, C. C. (2016). Global logistics and supply chain management. John Wiley & Sons. Pierre A. D. (2017). Logistics: The Management of International Trade Operations. Cicero Books. Szymonik, A. (2014). International Logistics. Lodz University of Technology Press. Czinkota, M., Ronkainen, I. A., & Moffett. (2010). International Business, 8th Edition. John Wiley & Sons. Crandall, R. E., Crandall, W. R., & Chen, C. C. (2014). Principles of supply chain management. CRC Press.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti (e-predavanja, e-vaje in seminarska/projektna naloga) so pogoj za pristop k izpitu. - Pisni izpit 60% - E-vaje in E-predavanja 20% - Predstavitev seminarske/projektne naloge v okviru vaj 20%

  • red. prof. dr. BOJAN ROSI

  • Pisni izpit: 60
  • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 20
  • Predstavitev seminarske naloge: 20

  • : 40
  • : 40
  • : 100

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • LOGISTIKA SISTEMOV (Gospodarski modul) - 2.