SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • opredeliti vlogo tehnologije in njihove implementacije v pametnih skupnostih, • predstaviti možne tehnološke rešitve za izvajanje in upravljanje naprednih mobilnostnih storitev in njihove praktične aplikacije, • pojasniti vlogo distribucije v zagotavljanju delovanja pametnih skupnosti in prikazati pomen in upravljanje transportnih terminalov, • predstaviti primer modeliranja in simulacije prometnih tokov, • opredeliti nabor možnosti za spremljanje mobilnosti v pametnih skupnostih in načine izbora in uporabe metrik znotraj njih, • nadgraditi znanje na področju prometne varnosti s predstavitvijo sodobnih tehnologij s področja in njihove aplikacije. Kompetence, ki jih pridobijo študenti: • spozna in razume arhitekturo pametnih skupnosti in vlogo tehnologij v njej, • se usposobi za izbiro tehnološke podpore za delovanje mobilnostnega sistema v pametnih skupnostih, • spozna, razume in je sposoben izbrati distribucijske strategije v pametnih skupnostih, • sposoben je izdelati enostaven model prometne situacije in simulirati vpliv sprememb in posegov na prometne tokove, • spozna in zna aplicirati relevantne standarde v pametnih skupnostih, • sposoben je izbrati in implementirati tehnologije, ki bodo pripomogle k povečanju prometne varnosti v pametnih skupnostih.

Vsebina

1. Tehnološke rešitve v pametnih skupnostih in intralogistiki (tehnološka arhitektura, telematika, tehnologije pametnega mesta v navezavi z infrastrukturo). 2. Distribucijske strategije v pametnih skupnostih in oskrbovalnih verigah ter potrebna tehnološka podpora (distribucijski sistemi v mestih, načrtovanje in delovanje transportnih terminalov in vozlišč). 3. Modeliranje in simulacije prometnih tokov z namensko programsko opremo ter strategije upravljanja prometnih tokov. 4. Spremljanje učinkovitosti pametnih skupnosti in mobilnosti znotraj njih Sodobne tehnologije v prometni varnosti (vplivi na voznika med vožnjo s poudarkom na vizualni pozornosti, senzorika in tehnologije v infrastrukturi, asistenčni sistemi v vozilih).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Praktične strokovne ekskurzije v podjetja in druga okolja. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent je ob zaključku predmeta zmožen: • razumeti vpliv tehnologij na zagotavljanje pametne mobilnosti, • znati uporabiti tehnološke rešitve za načrtovanje prometnih situacij in tokov, • znati načrtovati distribucijski sistem v pametni skupnosti, • znati opredeliti parametre spremljanja učinkovitosti mobilnosti in implementirati sistem spremljanja v skladu z zastavljenimi metrikami, • razumeti vlogo tehnološke podpore pri zagotavljanju prometne varnosti in njenega proučevanja.

Temeljni literatura in viri

Topolšek, D., Cvahte Ojsteršek, T. Tehnološka podpora v mobilnostnih sistemih, e-gradivo (v pripravi) Brdulak, A., Brdulak, H. (2017) Happy city: how to plan and create the best livable area for the people. Springer. Skabardonis, A. (2020). Traffic management strategies for urban networks: smart city mobility technologies. In Transportation, Land Use, and Environmental Planning (pp. 207-216). Elsevier. Topolšek, D., Cvahte Ojsteršek, T. (2016). Mestna logistika in mobilistika: e-gradivo. Celje: Fakulteta za logistiko. Chow, J. (2018). Informed Urban transport systems: Classic and emerging mobility methods toward smart cities. Elsevier. Hendrigan, C. (2019). A Future of Polycentric Cities: How Urban Life, Land Supply, Smart Technologies and Sustainable Transport are Reshaping Cities. Springer Nature. Flügge, B. (Ed.). (2017). Smart Mobility–Connecting Everyone: Trends, Concepts and Best Practices. Springer. Shinar, D. (Ed.). (2017). Traffic safety and human behavior. Emerald Group Publishing.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Opravljene obveznosti e-predavanj in e-vaj so pogoj za pristop k izpitu. Pisni izpit 40% Projektna naloga 40% Ocene sprotnih aktivnosti pri predavanjih in e-predavanjih 10% Ocene sprotnih aktivnosti pri vajah in e-vajah 10%

 • red. prof. dr. DARJA TOPOLŠEK

 • Pisni izpit: 40
 • Projektna naloga: 40
 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 10
 • Sodelovanje na predavanjih in domače naloge: 10
 • E-naloge: 0

 • : 40
 • : 40
 • : 100

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Tehnično-tehnološki modul) - 2.