SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • opredeliti in razumeti komuniciranje, komunikacijske procese in modele v kontekstu logistike in oskrbovalnih verig, • razumeti pomen tržnega komuniciranja v logistiki in oskrbovalnih verigah in ga implementirati v logistične procese, • razumeti pomen kriznega komuniciranja v logistiki in oskrbovalnih verigah in ga implementirati v logistične procese, • razumeti pomen medkulturnega komuniciranja v logistiki in oskrbovalnih verigah in sposobnost uporabe tega znanja na realnih primerih. Kompetence, ki jih študentje pridobijo: • sposobnost implementacije in evalvacije komunikacijskih procesov in modelov v logistiki in oskrbovalnih verigah, • sposobnost ustreznega vedenja v logistiki in oskrbovalnih verigah v medkulturnem okolju, v kriznih situacijah in s stališča tržnega komuniciranja, • se usposobijo v praksi uporabljati pridobljeno teoretično znanje.

Vsebina

• Komunikacijski procesi in modeli • Organizacijsko komuniciranje (interno komuniciranje, eksterno komuniciranje, pomembnost obojega v logistiki in oskrbovalnih verigah) • Komuniciranje in odnosi v oskrbovalnih verigah (pomen komuniciranje v oskrbovalnih verigah, dejavniki grajenja odnosov v oskrbovalnih verigah) • Tržno komuniciranje (definiranje tržnega komuniciranja, modeli tržnega komuniciranja, pomen tržnega komuniciranja v oskrbovalnih verigah) • Krizno komuniciranje (krizno komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah) • Multikulturno komuniciranje (Hofstedova dimenzija kultur in povezava z medkulturnim komuniciranjem)

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: pri predavanjih študent spozna teoretične vsebine predmeta. Del predavanj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-predavanj (e-predavanja se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju). Vaje: pri vajah študent utrdi teoretično znanje in spozna aplikativne možnosti. Del vaj se izvaja na klasični način v predavalnici, del pa v obliki e-vaj (e-vaje se lahko izvajajo na videokonferenčni način ali s pomočjo posebej v ta namen didaktično pripravljenih e-gradiv v virtualnem elektronskem učnem okolju).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent bo znal: • uporabiti in evalvirati komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah, • uporabiti in evalvirati tržno komunikacijske procese v logistiki in oskrbovalnih verigah, • uporabiti in evalvirati krizno komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah, • uporabiti in evalvirati medkulturno komuniciranje v logistiki in oskrbovalnih verigah.

Temeljni literatura in viri

Hofstede, G. J., Pedersen, P., Hofstede G. H. (2006). Komuniciranje: raziskovanje kulture: primeri, vaje in simulacije. Ljubljana: Družba Piano. Moran, R. T., Harris, P. R. & Moran S. V. (2007). Managing Cultural Differences: Global Leadership Strategies for the 21st Century. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann. Hofstede G. & Hofstede G. J. (2005). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill. Neuliep, J. W. (2011). Intercultural Communication. A Contextual Approach. 5th edition. London: Sage Publications. Schneider- Flaig S. (2010). Veliki novi bonton, primerno vedenje za vsako priložnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. Gesteland, R. R. (1999) Cross-Cultural Business Behaviour, Second Edition, Copenhagen: Copenhagen Business School Press. Clayton, P. (2004). Poslovna govorica telesa, naša prednost in priložnost. Ljubljana: Prešernova družba. Treven, S. (2001). Mednarodno organizacijsko vedenje. Ljubljana: GV založba.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) • Pisni izpit 60% • Vaje 10% • Seminarska naloga 20% • Naloge pri e-predavanjih in e-vajah 10%

 • izr. prof. dr. SONJA MLAKER KAČ

 • Pisni izpit: 60
 • Seminarska naloga: 20
 • Vaje (kolokvij): 10
 • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 10
 • E-naloge: 0

 • : 40
 • : 40
 • : 100

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • LOGISTIKA SISTEMOV (Gospodarski modul) - 2.