SLO | EN

Cilji in kompetence

• Poznavanje zgodovine in stilov inženirskega oblikovanja, • Poznavanje osnovnih vplivnih dejavnikov v procesu inženirskega oblikovanja, • Poznavanje kompleksne prepletenosti oblikovalske discipline, • Razumevanje vloge ter pomena posameznih komponent oblikovanja, • Razumevanje razsežnosti oblikovalske discipline v povezavi z družbenimi, kulturnimi in ekonomskimi okviri, • Sposobnost snovanja enostavnih izdelkov na podlagi referenčne liste izdelkov.

Vsebina

Predavanja: • vpogled v zgodovino in teorijo inženirskega oblikovanja, definicije in terminologijo stroke; • spoznavanje temeljnih prvin in osnovnih dejavnikov inženirskega oblikovanja ter s tem povezane interdisciplinarne razsežnosti področja; • predstavitev proces inženirskega oblikovanja izdelka, kjer so izpostavljeni metodološki pristopi in raziskovalne metode, ki so temelj nadaljnjega dela; • Soočenje z začetnim raziskovanjem in snovanjem enostavnih oblik, z analizo obstoječih rešitev, s programiranjem poteka oblikovalskega procesa. Seminar: Seminar je namenjen spoznavanju oblikovalske prakse na različnih skupinah izdelkov. Vaje: Laboratorijske vaje so namenjene praktični izkušnji inženirskega oblikovanje in obsegajo procese raziskovanja in definiranja problema, ideacije in konipiranja rešitev ter priprave končnega koncepta. Računalniške vaje sledijo laboratorijskim vajam in omogočajo študentom seznanitev s postopki 3D koncipiranja razvijajočih izdelkov (3D skiciranje) z namensko programsko opremo.

Metode poučevanja in učenja

• frontalna predavanja, • praktično delo pri laboratorijskih vajah, • priprava in javna predstavitev seminarske naloge, • diskusija.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Ob uspešnem zaključku predmeta bodo študenti zmožni: • umestiti obravnavni izdelek v zgodovinsko stilski okvir inženirskega oblikovanja • pojasniti in utemeljiti pomen oblikovnih komponent na obravnavanem izdelku • oblikovalski izdelek umestiti v družbene, kulturne in ekonomske okvire • samostojno zasnovati oblike različnih enostavnejših izdelkov • samostojno predstaviti konceptne rešitve enostavnejših izdelkov

Temeljni literatura in viri

Obvezni / Compulsory: Bu¨rdek, Bernhard E. Design: History, Theory and Practice of Product Design. Basel: Birkha¨user, 2015. Dolsˇak, Bojan, Jasmin Kaljun. Ergonomski Vidiki Razvoja Izdelkov (2. razširjena in dopolnjena izdaja). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojnisˇtvo, 2021. Seeger, Hartmut. Design technischer Produkte, Produktprogramme und -systeme. Berlin: Springer-Verlag, 2005. Morris, Richard. The fundamentals of product design. Lausanne: AVA Pub, 2009. Parsons, Tim. Thinking: Objects: Contemporary Approaches to Product Design. London: Bloomsbury Visual Arts, 2019.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

• poznavanje metod in pristopov h konstruiranju izdelkov • obvladovanje programskih orodij za 3D modeliranje

 • doc. dr. JASMIN KALJUN, univ. dipl. inž. str.

 • Laboratorijske vaje: 50
 • Seminarska naloga: 30
 • Teoretični izpit: 20

 • : 20
 • : 5
 • : 15
 • : 140

 • slovensko
 • slovensko

 • STROJNIŠTVO (KONSTRUKTERSTVO) - 3.