SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • Podati zgodovinski razvoj turizma. • študenti razumejo in znajo uporabiti temeljne pojme turistične stroke in znanosti. • razložiti razmere na slovenskem in mednarodnem turističnem trgu. • podati različne primere turističnih proizvodov. • Razložiti temeljne koncepte načrtovanja in razvoja turizma na destinaciji. Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • Razumevanje turizma kot razvojne panoge. • Dojemanje turizma kot kompleksnega pojava ki se razvija v veliki odvisnosti od drugih dejavnikov. • Razumevanje in uporaba strokovne terminologije.

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta: • Turist in turizem. • Sociološki, ekonomski, okoljski in kulturni učinki turizma. • Motivi za turistična potovanja. • Turistični proizvod – turistična storitev. • Slovenski turistični proizvodi. • Trajnostni in zeleni turizem. • Zgodovina razvoja turizma. • Komponente turističnega razvoja turizma. • Turistična destinacija. • Organiziranost slovenskega in mednarodnega turizma. • Sodobni trendi v turizmu.

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja med njimi so: • Predavanja. • Diskusijske skupine. • Gostuje iz prakse. • Video predstavitve in filmi. • Primeri iz prakse.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Poznajo zgodovinski razvoj turizma. • Razumejo in uporabljajo temeljne pojme v strokovnih razpravah. • Prepoznajo različne oblike turističnih proizvodov. • Razlikujejo različne koncepte razvoja turizma. • Opišejo slovensko turistično ponudbo. • Znajo razčleniti komponente turizma in strukturo deležnikov v turizmu. • Poznajo sodobne trende v turizmu.

Temeljni literatura in viri

Osnovna literatura / Essential sources: Goeldner, C. R. , Brent Ritchie J. R. (2017). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. 12th Ed. Hoboken, Wiley Vodeb, Ksenija (2014). Turistična destinacija. Sodobna obravnava koncepta: Koper: Založba Univerze na Primorskem, dostopno nahttp://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-77-9.pdf Aktualan poročila STO. Aktualna poročila UNWTO. Priporočena dodatna literatura / Recommended additional literature: »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit. 60% Seminarske vaje. 30% Terenske vaje. 10% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • izr. prof. dr. MARJETKA RANGUS, univ. dipl. pol.

  • Pisni izpit: 60
  • Seminarske vaje: 30
  • Terenske vaje: 10

  • : 40
  • : 25
  • : 115

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.