SLO | EN

Cilji in kompetence

• Predmet predstavlja osnovne pojme s področja kulturne dediščine s poudarkom na tesni prepletenosti s turizmom. • Študenti skozi kratek vpogled v obdobja dediščine razumejo dosežke evropske družbe in njene snovne - opredmetene in nesnovne (znanja in veščine) dosežke, ohranjene in predstavljene v različnih oblikah. • Študenti razumejo tipologijo kulturne dediščine in različne vidike družbenih skrbi za njeno odkrivanje, raziskovanje, predstavljanje in uporabo. • Študenti skozi primere razumejo temeljna področja ter raznovrstna razmerja med kulturno dediščino in turizmom. Seznanijo se s strategijami, ki usmerjajo razmerja. • Znanje znajo uporabiti ob predstavitvi izbranih primerov. • Znajo poiskati kakovostne vire za prepoznavanje in uporabo dediščine.

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta: • Ključni in temeljni pojmi – kultura, kulturna dediščina, vrste kulturne dediščine. • Strokovne delitve dediščine in njene značilnosti. • Statusi kulturne dediščine. • Temeljni pojmi, povezani z uporabo v turizmu (istovetnost, tradicija, tipično, edinstveno, posebno ipd). • Kako prepoznamo in spoznamo dediščino (viri in literatura, registri, nosilci …). • Skrbniki dediščine (muzeji, zavodi, društva, druge ustanove) – odnos stroka – ljubitelji, poudarek na interdisciplinarnosti. • Odnosi do dediščine. • Interpretacije kulturne dediščine – dediščina in turizem (ITP, prireditve, programi ipd). • Turistični spominki s poudarkom na vključevanju nesnovne dediščine – znanj in veščin. • Lokalna - regionalna dediščina – primeri dobrih praks. • Aplikativnost dediščine: predstavitev dobrih projektov, sodelovanj v regionalnem okolju in širše. • Pomen strategij in aktivnega sodelovanja pri sooblikovanju le-teh – interdisciplinarno delo.

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja med njimi so: • Predavanja z aktivno participacijo študentov z uporabo AV predstavitve. • Vsaj en gostujoči predavatelj iz posamezne teme – predvsem predstavitev uspešnih projektov in dobrih praks. • Obravnava konkretnih in izbranih primerov v predavalnici in na terenu. • Predstavitev študentskih analiz primerov iz njihovih kulturnih okolij, aktivno delo v skupinah.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Študenti poznajo temeljne definicije in jih uspešno preoblikujejo z lastnimi besedami. • Študenti znajo opisati osnovne značilnosti posameznih zvrsti kulturne dediščine. • Študenti prepoznajo in opišejo elemente dediščine, uporabljene v turizmu v lastnih okoljih. • Študenti razumejo in utemeljijo pomen interdisciplinarnega dela na področju povezovanja kulturne dediščine in turizma. • Študenti uporabijo pridobljeno znanje za razvoj novega »produkta«, ki temelji na povezovanju kulturne dediščine in turizma. • Študenti razumejo pomen strateškega načrtovanja, razumevanja politik, strategij, zakonodaje, trajnosti in kakovostnih interpretacij za uspešno vključevanje kulturne dediščine v turizem.

Temeljni literatura in viri

Osnovna literatura / Essential sources: Bogataj Janez, 1992. Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Ljubljana Bogataj Janez: Slovenija praznuje, Ljubljana 2011. Černelič Krošelj, Alenka: Kulturna dediščina v turizmu, gradivo, Brežice 2019. Priporočena dodatna literatura / Recommended additional literature: Baš, Angelos, ur. 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga. Počkar, Ivanka, 2005. Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov : življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic. Brežice: Društvo za oživitev mesta Brežic; Krško : Valvasorjev raziskovalni center; Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit. 60% Seminarska naloga. 30% Predstavitev seminarske naloge. 10% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

 • pred. ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ, univ. dipl. etn. in kult. antrop.

 • Pisni izpit: 60
 • Seminarska naloga: 30
 • Predstavitev seminarske naloge: 10

 • : 20
 • : 10
 • : 20
 • : 40

 • slovensko, angleško
 • slovensko, angleško

 • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.