SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: • razvijati ključne komunikacijske veščine za delovanje v medkulturnem kontekstu turistične dejavnosti, • krepiti zavezanosti k profesionalni etiki, • spodbujati k refleksiji etičnih vidikov delovanja v turizmu. Kompetence, ki jih študenti osvojijo: • obvladovanje temeljnih zakonitosti in veščin poslovnega komuniciranja v globalizirani in pluralni družbi (medkulturna komunikacijska kompetenca), • sposobnost razumevanja etičnih dilem v turizmu in zavezanost globalnim etičnim standardom v poslovnem delovanju.

Vsebina

Predmet je zastavljen kot praktikum komuniciranja, ki pokriva spodnja področja: • principi učinkovite poslovne komunikacije in elementi profesionalizma, • model komunikacijskega procesa in komunikacijske ovire, • kultura, medkulturni stiki in kulturne razlike v komunikaciji, • poslovni bonton v globaliziranem svetu, • neverbalna komunikacija v globalni pluralni družbi, • medosebna komunikacija in aktivno poslušanje, • tristopenjski proces načrtovanja poslovnih sporočil: analiza komunikacijske situacije in prilagajanje občinstvu ('Vi-odnos'/na občinstvo osredotočen pristop), ustrezna izbira komunikacijskega medija in kanala, • načela pri organiziranju negativnih in prepričevalnih sporočil, • komunikacijske strategije v digitalnih medijih: e-pošta, družbeni mediji, mobilna tehnologija, • vizualna komunikacija v medkulturnem kontekstu in javno nastopanje, • etika in globalna etična vprašanja v turizmu: Globalni etični kodeks za turizem.

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja med njimi so: • Predavanja. • Praktične naloge pisanja poslovnih sporočil in analize/ovrednotenje obstoječih primerov poslovne komunikacije. • Igra vlog in igra scenarijev. • Študije primerov. • Video predstavitve in filmi. • Ustni nastopi oz. predstavitve samostojnih analiz študentov. • Aktivno skupinsko delo/discussion groups.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Razumeti izzive medkulturne komunikacije in vpliv kulturnih razlik na komunikacijske stile, • Razumeti vlogo neverbalne komunikacije v turizmu, • Analizirati kategorije neverbalne komunikacije v konkretni situaciji, • Prenesti načela aktivnega poslušanja v prakso, • Uporabiti 'Vi-odnos' v načrtovanju sporočil, • Oblikovati negativno sporočilo skladno z indirektnim pristopom, • Zasnovati prepričevalno sporočilo skladno z AIDA modelom, • Ovrednotiti poslovna sporočila skladno z načeli učinkovite poslovne komunikacije, • Poznati in uporabiti določila etičnega kodeksa v turizmu, • Izražati zavezanost profesiji in etičnim standardom.

Temeljni literatura in viri

Temeljna literatura / Essential reading materials: Courtland L. Bovée & John V. Thill (2017): Business Communication Today, 14th Edition. Essex: Person. Fred E. Jandt (2016): An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community. London: Sage. David A. Fennell (2006): Tourism Ethics. Clevedon: Channel View Publications. Priporočena dodatna literatura / Recommended additional literature: Yvette Reisinger (2009): International Tourism: Cultures and Behaviour. Oxford: Elsevier. Kitty O. Locker & Donna S. Kienzler (2014). Business and Administrative Communication, 11th Edition. New York: McGraw-Hill Education. Elektronski viri /e-sources: Seznam dodatnih študijskih materialov bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published papers etc.) will be distributed when the course begins.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit. 50% Sodelovanje pri predmetu oz. sprotno delo na krajših nalogah. 25% Končni pisni izdelek. 25% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • dr. ANDREJA TRDINA, univ. dipl. komun.

  • Pisni izpit: 50

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.