SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: • Ugotoviti raven znanja jezika in usklajenost z mednarodno ravnijo B1/B2, saj prihajajo študenti na fakulteto z različnim predznanjem • Podati uvod v turistično terminologijo in osnovne pojme • Študentom približati strokovni jezik s področja turizma v smislu vseh štirih veščin (govor, pisanje, branje, poslušanje), z osredinjanjem na določene formate (življenjepis, spremno pismo, razgovor za službo ipd.) • Spodbuditi študente k razmišljanju in diskusiji o obravnavanih temah v angleškem jeziku • Ustvariti pogoje za skupinsko delo in iskanje rešitev v paru/skupini • Naučiti študente, kako zasnovati dobro PPT predstavitev in izvesti učinkovito ustno predstavitev • Ozaveščati o razlikah v komuniciranju v različnih kulturah • Ponoviti izbrana poglavja slovnice v kontekstu turističnih tem in jih nadgraditi Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • Izboljšane veščine in spretnosti na področju komuniciranja v angleškem jeziku • Samozavestnejše komuniciranje v angleščini, zlasti o temah, povezanih s turizmom • Izboljšane veščin, potrebnih za uspešno skupinsko delo (poslušanje, komunikacija, sodelovanje, kritično razmišljanje, vodenje, reševanje izzivov, upravljanje s časom) • Pasivna in aktivna raba besedišča s področja turizma (branje, poslušanje, govorjenje, pisanje) • Poglobijo znanje o medkulturnem komuniciranju

Vsebina

Obravnavane teme se dotikajo ključnih področij drugih predmetov tega programa: • Potovanja in turizem • Potovanja in turizem • Vrste turizma in počitnic • Izvedba vodenega ogleda in opisovanje znamenitosti • Kariera v turizmu • Potovalne agencije in organizatorji potovanj • Priljubljene turistične destinacije • Transport v turizmu • Spletni jezikovni viri Uporaba jezika v stroki (razvoj besedišča): • Razvoj turizma v 20. stoletju • Zaposlitveni intervju • Napisati življenjepis in spremno pismo • Pozitivne in negativne plati turizma • Spoznavanje sektorjev v turizmu • Opisati znamenitosti in vreme • Svetovanje strankam pri izbiri počitnic • Spoznavanje prednosti in slabosti različnih vrst transporta • Nakup vozovnice za vlak na postaji • Pisno povpraševanje • Govorjenje na podlagi zapiskov • Kratka predstavitev pred občinstvom • Sprejemanje in potrjevanje rezervacij • Prebiranje in sestavljanje brošur • Kako pripraviti dnevni načrt potovanja • Načrtovanje organiziranega potovanja • Uporaba spletnih terminoloških baz, prevajalnika Google Translate in orodij za urejanje besedil MS Office, Chat GPT • Pisanje besedil s kulturno specifično tematiko (kako pojasniti jedilnik) Slovnica: • Angleški časi (simple/continuous, future, perfect) • Glagolnik ali nedoločnik • Kako v angleščini govorimo o prihodnosti • Kolokacije • Angleški členi • Večbesedni glagoli • Besedne vrste • Črkovanje • Vprašalnice • Skrajšane oblike vprašalnic (tag guestions) in odgovorov • Pogojniki (dajanje predlogov in nasvetov)

Metode poučevanja in učenja

Izvedba predmeta vključuje različne metode poučevanja in učenja, med drugim: • Obrnjeno učenje (študenti se za vsako uro vnaprej pripravijo skladno z navodili v spletni učilnici Moodle in na podlagi skripte English for Tourism Professionals 1: Study Materials) • Samostojno delo študentov (60 ur na semester) o Priprava na pouk o Obvezne semestrske naloge (eseji, predstavitve) • Seminarsko delo v predavalnici (30 ur na semester): o PPT predstavitve (predavateljice in študentov) o Ogled videoposnetkov o Poslušanje zvočnih posnetkov o Branje in pisanje o Diskusije o Študije primerov o Praktično jezikovno delo v parih in skupinah o Igranje vlog o Research- and problem-based assignments in teams o Različne vrste vaj (besedišče, izgovorjava, slovnica) o Izvedba na terenu o Vabljeni gostje iz stroke o Analiza napak v besedilih in korekcija o Pripovedovanje zgodb o Testi za vajo (pisni, ustni)

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • zmožnosti bralnega in slušnega razumevanja obravnavanih vsebin • zmožnosti samozavestno in smiselno se ustno in pisno izražati o obravnavanih vsebinah • obvladovanju številnih situacij v poklicnem in vsakdanjem življenju v angleščini Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Razumevanje obravnavanih strokovno relevantnih tem • Uporaba novo pridobljenega besedišča • Uporaba novo pridobljenega jezikovnih spretnosti • Utrjeno znanje obravnavnih delov angleške slovnice

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Razumevanje obravnavanih, strokovno relevantnih tem • Uporaba novo pridobljenih jezikovnih spretnosti • Utrjeno znanje obravnavnih delov slovnice

Temeljni literatura in viri

Gradivo v spletni učilnici Moodle (Materials in the Moodle) Božinovski, B. (2022). English for tourism professionals 1: Study materials for year 1 (semester 1): professionally oriented bachelor programme ‘Modern tourism practices’ = Angleščina za turistično stroko 1 (115 p.). Fakulteta za turizem. https://estudij.um.si/ Online Oxford Learners' Dictionary https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. Online Collocation Dictionary https://www.freecollocation.com/. Priporočena dodatna literatura/Recommended additional literature: Peter Strutt, Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe (2016). English for International Tourism, Intermediate Coursebook, Pearson. Miriam Jacob, Peter Strutt (2006). English for International Tourism, Course Book, Longman. Miriam Jacob, Peter Strutt (2006). English for International Tourism, Workbook, Longman. Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. // A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit. 30% Ustni izpit. 20% Aktivno delo na seminarjih. 50% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven. Možnost opravljanja izpita s kolokviji.

  • asist. dr. BILJANA BOŽINOVSKI, dipl. angl. (UN)

  • Aktivno sodelovanje v seminarju: 50
  • Pisni izpit: 30
  • Ustni izpit: 20

  • : 30
  • : 60

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.