SLO | EN

Cilji in kompetence

• Študenti razvijajo komunikativne kompetence v nemškem poslovnem jeziku in usvajajo lažje strokovno poslovno izrazje. • Poglabljajo svoje splošno jezikovno znanje ter sistematično osvajajo besedilo in terminologijo s področja stroke. Interpretirajo in diskutirajo o aktualnih dogodkih na področju turističnega gospodarstva v svetu in doma.

Vsebina

Temeljna področja obravnave predmeta: • Razvijanje slušne, bralne in govorne jezikovne spretnosti na nivoju A2 skupnega evropskega jezikovnega okvira. • Delo z manj zahtevnimi avtentičnimi besedili s področja turizma (prospekti, časopisni članki …) • Osvajanje in utrjevanje besednega zaklada na nivoju A2 in strokovne terminologije s poudarkom na turizmu. • Ustno poslovno komuniciranje (telefon, recepcija, turistična agencija, turistični informativni center…) • Seznanjanje z medkulturnimi razlikami v komunikaciji oz. v poslovni komunikaciji. • Pomembne kulturne in zgodovinske značilnosti držav nemškega govornega področja • Slovnica: obravnavanje izbranih slovničnih struktur na nivoju A2 skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja med njimi so: • metoda razlage in razgovora • igra vlog • diskusija • skupinsko delo • delo v dvojicah • IKT: Quizlet, kahout Poučevanje in učenje potekata z didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • Po zaključku tega semestra bo študent sposoben izkazati jezikovna znanja na nivoju A2 • Pridobil ustrezen besedni zaklad na področju turizma Se seznanil s kulturo in zgodovino nemškega govornega področja Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnost komuniciranja: ustni nastopi, telefoniranje, rezervacija sob… • Uporaba informacijske tehnologije: iskanje informacij na svetovnem spletu (E-naloge) • Reševanje problemov: jezikovni in vsebinski • Delo v manjši ali veči skupini, v parih pri laboratorijskih vajah

Temeljni literatura in viri

Anja Schümann, Cordula Schurig, Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer : Menschen im Beruf - Tourismus A1, Hueber Verlag Sabine Schlüter - Menschen im Beruf - Training Besprechen und Präsentieren. Hueber Verlag Andreas Förderer - Kleines Wörterbuch für Mitarbeiter/-innen in Gastronomie, Hotellerie und Touristik – in 5 Sprachen https://www.karlsruhe.ihk.de/blob/kaihk24/branchen/Tourismus/Publikationen_Freizeitwirtschaft/2452490/8f63ce8649ae83d4b97439cfb8c7afc6/Gastrowoerterbuch--PDF--data.pdf »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit. 60% Govorna predstavitev. 30% Sprotne priprave 10% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • red. prof. dr. VLASTA KUČIŠ

  • Pisni izpit: 60
  • Ustni izpit: 30
  • Sprotno delo študenta: 10

  • : 30
  • : 60

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.