SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji: Študenti razumejo: • osnove prava, pravnega reda in pravnega sistema, • osnovne elemente obligacijskega, pogodbenega in delovnega prava, • pravnima razmerja v turizmu. Razložiti: • Delovanje javnega sektorja in oseb javnega prava, • Določene pravne vidike v digitalnem poslovanju. Pojasniti pravno-organizacijske oblike za izvajanje gospodarske (turistične) dejavnosti. Kompetence • Razumevanje vloge prava pri urejanju gospodarskih razmerij. • Uporaba pravilne pravne terminologije. • Prepoznavanje posebnosti pravnih razmerij v turizmu.

Vsebina

Temeljna področja predmeta so: • Uvod v pravo, pravni red in pravni sistem • Pravni viri (zakonodajni in avtonomni) • Državna ureditev • Javni sektor in osebe javnega prava • Uvod v pravo EU • Osnove obligacijskega prava • Pogodbena razmerja • Izbrane pogodbe v turizmu • Digitalizacija poslovanja (uporaba spletnih portalov, varstvo osebnih podatkov, varstvo intelektualne lastnine) • Osnovne značilnosti delovno-pravnih razmerij • Vrste gospodarskih subjektov

Metode poučevanja in učenja

• Predavanja • Študija primerov • Reševanje problemov • AV predstavitve

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študenti • Razumejo razlike med urejanjem pravnih razmerij na nacionalnem nivoju, na ravni EU in na mednarodnem nivoju. • Prepoznajo pravne vidike urejanja razmerij v turizmu na nacionalnem kot tudi mednarodnem nivoju. • Razlikujejo med različnimi oblikami za izvajanje turistične dejavnosti.

Temeljni literatura in viri

BRATINA, Borut, JOVANOVIČ, Dušan (avtor, urednik), PODGORELEC, Peter, PRIMEC, Andreja. Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava. 3., prenovljena in dopolnjena izd. Maribor: Založba WD, 2018. XXVIII, 639 str. ISBN 978-961-94599-0-4. [COBISS.SI-ID 95796993] ter ustrezna zakonodaja in članki iz tekoče pravne periodike Adequate legislation and existing literature from legal periodicals, which will be distributed during the lectures and tutorials »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Pisni izpit 100% ali Dva vmesna kolokvija in predstavljena seminarska naloga - 2x 30 % in 30 % Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • izr. prof. dr. ANDREJA PRIMEC, univ. dipl. prav.

  • Pisni izpit: 100

  • : 30
  • : 20
  • : 130

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.