SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: • podati pregled zgodovine retorike; • pojasniti osnovne pojme in principe retorike; • razložiti osnove prepričljivega in uspešnega komuniciranja, javnega nastopanja, priprave predavanja ali predstavitve (seminarske, diplomske naloge), obvladovanja treme in pripravljanja sporočil in izjav za medije; • razložiti in analizirati primere različnih retoričnih situacij in nastopov na področju turizma in poslovnega komuniciranja; • razložiti osnove govorne kulture • analizirati javne nastope študentov in njihove nastope ter nastope drugih javnih govorcev pred publiko • razložiti uspešne tehnike argumentiranja; • razložiti uspešne tehnike prepričevanja Kompetence, ki jih študenti osvojijo: • sposobnost kritičnega vrednotenja prepričevalnih (in trženjskih) tehnik, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju; • sposobnost kritičnega vrednotenja in kreativne aplikacije znanj s področja retorike na druga področja študija in delovanja, tudi s specifikami v različnih kulturah in jezikih; • sposobnost analitičnega razmišljanja in analiziranja različnih žanrov; • komunikativnost ter strateška naravnanost na področju komunikacije • samozavestnejše nastopanje v različnih retoričnih situacijah

Vsebina

• Temeljna področja obravnave predmeta: • uvod in kratka zgodovina razvoja retorike od Aristotela do danes, ko na retoriko vplivajo novi mediji in moderne tehnologije; • obravnava osnovnih pojmov retorike, kot so INVENTIO, DISPOSITIO, ELOCUTIO, MEMORIA in PRONUNCIATIO in njihove vloge, • različni tipi retorik, žanrov in vrste govorov; • uporaba prepričevalnih sredstev etosa, patosa in logosa; • struktura govorov, njihova priprava in izvedba pred publiko; • vloga jezika, glasu in govorice telesa; • osnovna pravila učinkovitega sporazumevanja (točnost, rokovanje, kontakt z očmi, pogled, nasmeh, drža itd.); • predstavitev (kako začeti in se predstaviti); • kaj in kako povedati; • govorne sposobnosti in posebnosti; • vaje za izboljšanje artikulacije; • zakonitosti prepričljivega nastopa; • govor in priprava na govor/predstavitev; • obvladovanje treme; • značilnosti medijev; • delo z mediji (kamera, mikrofon, luči itd.); • kako pisati za medije; • izjava za medije/izjava za javnost; nastop na radiu, nastop na televiziji

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja, med njimi so: • predavanja • seminarji • diskusije • delo v skupinah • delo v parih • vaje • študije primerov • video predstavitve, odlomki nastopov, filmov in predstav • izvedba nastopa pred publiko in pred kamero

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • razumevanju pomena retorike v turistični stroki; • razumevanju pomena jezika v turizmu; • uporabi osnovnih pojmov retorike; • uporabi in analizi prepričevalnih tehnik; • analizi govorov in nastopov različnih žanrov; • uporabi teoretičnih in praktičnih znanj s področij kulture govora in telesne govorice, ki so nujno potrebna za uspešno komuniciranje v turizmu; • uspešni pripravi in izvedbi nastopa pred publiko; • pripravi in izvedbi nastopa pred kamero.

Temeljni literatura in viri

Osnovna literatura / Essential sources: Aristoteles. 2011. Retorika: Ars rhetorica. Ljubljana: Gorenjski tisk. Cialdini, Robert. 2015. Vpliv: Psihologija prepričevanja. Ljubljana: Umco. Gorenak, Mitja & Potočnik Topler, Jasna. 2016. The Power of Words at Mega-Event Opening Ceremonies. Tourism Culture & Communication. let. 16, št. 3, 2016, str. 97-107. Potočnik Topler, Jasna. Uvod v retoriko za turistične delavce : delovni listi. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 31 str. ISBN 978-961-286-078-3. Priporočena dodatna literatura / Recommended additional literature: Cialdini, Robert. 2018. Predpričevanje : revolucionarna metoda vplivanja na odločanje. Ljubljana: Umco. Floyd-Lapp, Claire. 2014. Aristotle's Rhetoric: The Power of Words and the Continued Relevance of Persuasion. Young Historians Conference. Dostop:https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1052&context=younghistorians Kmecl, Matjaž. 1996. Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović. McCormack, Krista C. 2014. Ethos, Pathos, and Logos: The Benefits of Aristotelian Rhetoric in the Courtroom, 7 Wash. U. Jur. Rev. 131. Dostop: https://openscholarship.wustl.edu/law_jurisprudence/vol7/iss1/9 Potočnik Topler, Jasna. Turning travelogue readers into tourists : representations of tourism destinations through linguistic features. Cuadernos de turismo, ISSN 1989-4635, 2018, no. 42, str. 447-464. Potočnik Topler, Jasna, Zubanov, Violeta, Gorenak, Mitja, Knežević, Mladen. Communication skills in the tourism sector : the role of tour guides in presenting attractions. Tourismos, ISSN 1790-8418, 2017, vol. 12, no. 1, str. 59-78 Potočnik Topler, Jasna, Strašek Dodig, Mojca. Retorika v poslovnem komuniciranju : delovni listi. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018. ISBN 978-961-286-214-5. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/371, doi: 10.18690/978-961-286-214-5. Potočnik Topler, Jasna. Tourism discourse. V: Potočnik Topler, Jasna (ur.), et al. On tourism discourse and other issues in tourism: scientific monograph. Harlow [etc.]: Pearson. cop. 2017, str. 1-30. Potočnik Topler, Jasna. Communication skills in tourism studies curricula in Slovenia : the case of the Slovene language skills of tourism students = Komunikacione veštine u studijskim programima turizma u Sloveniji : primer vladanja slovenačkim jezikom. Tims acta : journal of sports sciences, tourism and wellness, ISSN 1452-9467, 2017, vol. 11, no. 2, str. 81-85. Potočnik Topler, Jasna. Communication skills in the tourism sector : the speech culture of tour guides. Tourism, culture & communication, ISSN 1098-304X, 2017, vol. 17, no. 3, str.217-223, doi: 10.3727/109830417X15057457661659. Potočnik Topler, Jasna .2015. A handbook to oral presentations in English : a short guide for students and public speakers. 1st ed. Maribor: Založba Obzorja. Potočnik Topler, Jasna. 2015. Language and tourism : nominal phrases in journalistic and tourism discourses. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, cop. Slapšak, Svetlana. 2008. Aftonij, Retorske vaje, izd. Šola retorike, Ljubljana. Toporišič, Jože. 2004. Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja. Toporišič, Jože. et al. 2007. Slovenski pravopis. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC. SSKJ (Slovar slovenskega knjižnega jezika) Elektronski viri / E-sources: Gradivo s predavanj in vaj. »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Ustni izpit 50% Aktivno seminarsko delo (priprava nastopov, izjav za medije …) 50% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven. Izpit se lahko nadomesti z opravljenima kolokvijema.

  • izr. prof. dr. JASNA POTOČNIK TOPLER, prof. ang. uni. dipl. nov.

  • Ustni izpit: 50
  • Aktivno sodelovanje v seminarju: 50

  • : 20
  • : 10
  • : 20
  • : 40

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.