SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so: • podati praktične metode pri proučevanju geografije turizma ter interpretirati njihovo uporabo v turističnem prostoru, npr. kraju ali destinaciji, • pojasniti geografsko-prostorski sistem turizma, njegove osnovne prostorske značilnosti, deležnike turističnega razvoja, medsebojne povezave med pokrajinskim potencialom in turističnim razvojem v destinaciji ter učinke turizma na razvoj in spreminjanje pokrajine, • podati geografsko-prostorski vidik o najpomembnejših turističnih destinacijah na svetu, v Evropi in še zlasti razvojne priložnosti turizma v Sloveniji in njenih destinacijah. Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • razumevanje geografskih analiz in njihovo uporabnost na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju, • dojemanje pomena skupinskega in timskega dela pri vrednotenju socio-geografskih elementov pokrajine in s tem povezano uspešno reševanje problemov, • razumejo pomen in koristnost participacije pri pripravi evaluacijskih ocen o primernosti lokacije, pokrajine, destinacije za razvoj trajnostnega in odgovornega turizma.

Vsebina

• Opredelitev predmeta proučevanja, praktični vidiki in uporabnost. • Značilnosti in težnje razvoja turizma ter njegovih posameznih elementov iz perspektive turistične geografije v svetu in v Sloveniji. • Pomen naravnih in kulturnih sestavin pokrajine za turizem in rekreacijo s konkretnimi primeri dobre prakse iz sveta in doma. • Osnove metod vrednotenja primernosti pokrajine za turizem in rekreacijo s praktičnimi primeri vrednotenja. • Turistični trgi v svetu in doma iz vidika rekreativnih potreb in navad. • Zasnova in koncepti primernosti razvoja turističnih krajev, tipiziranje turističnih krajev. • Dobre prakse in modeli turističnega razvoja doma in v svetu. • Turistične migracije in mednarodni turistični tokovi ter njihov vpliv na socio-ekonomski razvoj destinacije. • Najpomembnejša turistična območja v Evropi s primeri dobre prakse. • Najpomembnejša turistična območja izven Evrope s primeri dobre prakse. • Razvoj turizma in turistična območja v Sloveniji s primeri dobre prakse. • Terensko delo v turističnem kraju – praktična priporočila

Metode poučevanja in učenja

Predmet vključuje različne metode poučevanja in učenja med njimi so: • Predavanja. • Delo v manjših skupinah. • Predstavite dobrih praks. • Video predstavitve in filmi. • Konkretni primeri iz prakse in lastnih okolij. • Samostojni študij študentov. • Problemsko zasnovano učenje • Študija primerov • Terensko delo/raziskave

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanja in razumevanje: Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • praktično razumevanje in poznavanje različnih primerov prostorsko-geografskih sistemov turizma, • aplikacijo in prenos spoznane metode evaluacije prostorskih in geografskih sistemov v prakso, • poznavanje in razumevanje pojavov, povezanih s prostorsko-geografskim razvojem turizma v sodobnem svetu, • sposobnost reševanja konkretnih strokovnih problemov s področja prostorskih in geografskih aspektov turizma.

Temeljni literatura in viri

Cigale, D., Lampič, B., Potočnik Slavič, I., Repe, B., 2014: Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji, FF Oddelek za geografijo v Ljubljani Boniface, B.G.; Cooper C., 2012: Worldwide Destinations: the Geography of Travel and Tourism. (izdano pri Routledge, London, UK & New York, USA, šesta izdaja). Predhodne izdaje izdane pri: Butterworth-Heinemann, Amsterdam:. Dodatna literatura / Additional reading materials Wall, G.; Mathieson, A, 2006: Tourism: Change, Impacts and Opportunities. Harlow: Pearson Prentice Hall. Burton, R., 1997: Travel Geography. Harlow: Longman. Elektronski viri / e-sources: Razne študije primerov, ki jih pripravita nosilec in asistent. / Case studies prepared by course coordinator and assistant. »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za vključitev v delo ni pogojev.

Opombe

Vaje – individualno vsak študent (pisni izdelki in ustne predstavitve projektnih nalog), kolkokvij. 50% Pisni izpit esejskega tipa. 50% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • izr. prof. dr. MARKO KOŠČAK, univ. dipl. inž. grad.

  • Vaje (kolokvij): 50
  • Pisni izpit: 50

  • : 40
  • : 40
  • : 100

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.