SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilji predmeta: • Nadgraditi znano turistično terminologijo in osnovne pojme • Graditi na strokovnem jeziku s področja turizma, ki so ga že osvojili študenti, in sicer v smislu vseh štirih veščin (govor, pisanje, branje, poslušanje), z osredinjanjem na določene formate (formalna korespondenca, delo s strankami ipd.) • Spodbuditi študente k razmišljanju in diskusiji o obravnavanih temah v angleškem jeziku • Ustvariti pogoje za skupinsko delo in iskanje rešitev v paru/skupini • Utrjevati znanje o zasnovi dobre PPT predstavitve in izvedbi učinkovite ustne predstavitve • Ponoviti izbrana poglavja slovnice v kontekstu turističnih tem in jih nadgraditi Kompetence, ki jih študentje osvojijo: • Izboljšane veščine in spretnosti na področju komuniciranja v angleškem jeziku • Samozavestnejše komuniciranje v angleščini, zlasti o temah, povezanih s turizmom • Izboljšane veščin, potrebnih za uspešno skupinsko delo (poslušanje, komunikacija, sodelovanje, kritično razmišljanje, vodenje, reševanje izzivov, upravljanje s časom) • Pasivna in aktivna raba besedišča s področja turizma (branje, poslušanje, govorjenje, pisanje)

Vsebina

Obravnavane teme se dotikajo ključnih področij drugih predmetov tega programa: • Formalna korespondenca • Kaj početi na potovanju: Opisovanje destinacij in aktivnosti za obiskovalce • Kulturni turizem • Marketing v turizmu • Izvedba predstavitve v angleškem jeziku • Trendi v turizmu • Masovni turizem in trajnostni turizem • Zgodbarjenje v kontekstu potovanj in turizma • Hotelska ponudba • Poslovna potovanja Uporaba jezika v stroki (razvoj besedišča): • Osnovni tipi formalne korespondence: pisma, elektronska pošta, beležke in faksi • Uradna e-poštna sporočila (struktura, besedišče, dolžina, vljudnost, hiperpovezave) • Poslovni bonton v globaliziranem svetu • Negativna sporočila in prepričevalna sporočila (pritožbe & opravičila) • Opisovanje svoje države/regije/mesta • Naravne znamenitosti in aktivnosti za turiste • Pisanje promocijskih gradiv z uporabo izrazov iz turističnih vodnikov • Pet vrst kulturnih turistov • Opisovanje muzejskih eksponatov in spomenikov; umetnost in umet. dela • Marketing in oglaševanje; market. miks • Analiza izdelka: SWOT • Študija primera: Kulturni turizem in SWOT izbrane destinacije • Kako izvesti učinkovito predstavitev • Angleški izrazi za učinkovite predstavitve • Kako preprečiti, da vaše občinstvo 'umre' od dolgčasa med vašo PPT predstavitvijo • Razvoj turizma v zadnjih desetletjih • Pisanje besedil na podlagi zapiskov • Spoznavanje negativnih učinkov množičnega turizma in prekomernega turizma ter treh vrst pozitivnih učinkov trajnostnega razvoja turizma • Študija primera: Čezmejni odgovorni turizem • Kreativni turistični oglasi: Zakaj delujejo? • Zakonitosti 'dobre' zgodbe in družabna omrežja • Vizualno zgodbarjenje & vplivneži • Spoznavanje različnih namestitvenih možnosti za turiste • Opisovanje hotelske in MICE ponudbe • Delovna mesta v hotelih • Potrebe poslovnih potnikov/turistov • Konferenčna oprema in prostori • Načrtovanje konference • Kulturni vodnik • Govoriti na podlagi zapiskov • Razumevanje vplivov pandemije koronavirusne bolezni na turistično panogo • Podajanje številk v angleškem jeziku Slovnica: • Pogojniki • Vezni izrazi • Ponovitev časov • Izražanje sprememb in posledic (trenutni trendi, pretekli trendi; posledice) • Modalni glagoli (možnosti in obveznost v turizmu) • There is / there are (opisovanje hotelske ponudbe) • Odvisni stavki in zaimki

Metode poučevanja in učenja

Izvedba predmeta vključuje različne metode poučevanja in učenja, med drugim: • Obrnjeno učenje (študenti se za vsako uro vnaprej pripravijo skladno z navodili v spletni učilnici Moodle in na podlagi skripte English for Tourism Professionals 1: Study Materials) • Samostojno delo študentov (60 ur na semester) o Priprava na pouk o Obvezne semestrske naloge (eseji, predstavitve) • Seminarsko delo v predavalnici (30 ur na semester): o PPT predstavitve (predavateljice in študentov) o Ogled videoposnetkov o Poslušanje zvočnih posnetkov o Branje in pisanje o Diskusije o Študije primerov o Praktično jezikovno delo v parih in skupinah o Igranje vlog o Research- and problem-based assignments in teams o Različne vrste vaj (besedišče, izgovorjava, slovnica) o Izvedba na terenu o Vabljeni gostje iz stroke o Analiza napak v besedilih in korekcija o Pripovedovanje zgodb o Testi za vajo (pisni, ustni)

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje Predvideni študijski rezultati študenta se kažejo v: • zmožnosti bralnega in slušnega razumevanja obravnavanih vsebin • zmožnosti samozavestno in smiselno se ustno in pisno izražati o obravnavanih vsebinah • obvladovanju številnih situacij v poklicnem in vsakdanjem življenju v angleščini Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Razumevanje obravnavanih strokovno relevantnih tem • Uporaba novo pridobljenega besedišča • Uporaba novo pridobljenega jezikovnih spretnosti • Utrjeno znanje obravnavnih delov angleške slovnice

Temeljni literatura in viri

Gradivo v spletni učilnici Moodle (Materials in the Moodle) Božinovski, B. (2022). English for tourism professionals 2: Study materials for year 1 (semester 2): professionally oriented bachelor programme ‘Modern tourism practices’ = Angleščina za turistično stroko 2 (106 p.). Fakulteta za turizem. https://estudij.um.si/ Online Oxford Learners' Dictionary https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/. Online Collocation Dictionary https://www.freecollocation.com/. Priporočena dodatna literatura/Recommended additional literature: Peter Strutt, Iwona Dubicka, Margaret O'Keeffe (2016). English for International Tourism, Intermediate Coursebook, Pearson. Miriam Jacob, Peter Strutt (2006). English for International Tourism, Course Book, Longman. Miriam Jacob, Peter Strutt (2006). English for International Tourism, Workbook, Longman. Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. // A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je poznavanje vsebin predmeta Angleščina za turistično stroko 1.

Opombe

Pisni izpit. 30% Ustni izpit. 20% Aktivno delo na seminarjih. 50% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven. Možnost opravljanja izpita s kolokviji.

  • asist. dr. BILJANA BOŽINOVSKI, dipl. angl. (UN)

  • Aktivno sodelovanje v seminarju: 50
  • Pisni izpit: 30
  • Ustni izpit: 20

  • : 30
  • : 60

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.