SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti poglabljajo svoje splošno jezikovno znanje: • Sistematično osvajajo besedilo in terminologijo s področja turistične stroke. • Razvijajo medkulturno komunikacijo. • Urijo slovnično znanje. • Usvajajo komunikativne kompetence nemškega poslovnega jezika na področju turizma.

Vsebina

Bralno in slušno razumevanje: • posredovanje različnih strategij branja in • poslušanja (globalno in selektivno)različnih besedilnih vrst (elektronsko sporočilo, intervju), • Besedni zaklad: razširjanje in poglabljanje • izbranega besednega zaklada na nivoju A 2 skupnega evropskega jezikovnega okvira in strokovnega besednega zaklada (turizem), • Razširjanje in poglabljanje produktivnih • spretnosti: produciranje besedil v pisni ter ustni obliki (poslovna korespondenca, referat) ki ustrezajo jezikovnim znanjem na nivoju A2 skupnega evropskega jezikovnega okvira • Slovnica: obravnavanje izbranih slovničnih • struktur na nivoju A2 skupnega evropskega jezikovnega okvira. • Pomembne kulturne in zgodovinske značilnosti držav nemškega govornega področja

Metode poučevanja in učenja

• metoda razlage in razgovora • igra vlog • diskusija • skupinsko delo • delo v dvojicah • IKT: Quizlet, kahout • Poučevanje in učenje potekata z didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: • Po zaključku tega semestra bo študent sposoben izkazati jezikovna znanja na nivoju A2 jezikovnega okvira evropskega • Pridobil ustrezen besedni zaklad na področju turizma • Se seznanil s kulturo in zgodovino nemškega govornega področja • Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: • Spretnost komuniciranja (hotel, restavracija, turistična agencija, wellness center…) • Uporaba informacijske tehnologije: iskanje informacij na svetovnem spletu (E-naloge) • Organizacijske spretnosti: priprava in vodenje diskusij • Reševanje problemov: jezikovnih in vsebinskih • Delo v manjši ali veči skupini, v parih pri laboratorijskih vajah

Temeljni literatura in viri

Anja Schümann, Cordula Schurig, Frauke van der Werff, Brigitte Schaefer (2016) : Menschen im Beruf - Tourismus A2, Hueber Verlag Franz Specht et.al. (2016): Zwischendurch mal… Landeskunde.Hueber Verlag. Hotellexikon - https://hotel-lexikon.fandom.com/wiki/Lexikon »Seznam dodatnih študijskih materialov in revij bo razdeljen študentom ob začetku predavanj. A list of additional study materials (published texts, journals, etc.) will be distributed when the module begins.«

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje vsebin predmeta Nemščina v turistični stroki 1

Opombe

Pisni izpit. 60% Ustna prezentacija. 30% Sprotne priprave. 10% Da je končna ocena učne enote pozitivna, mora biti vsak posamezni sklop ocene pozitiven.

  • red. prof. dr. VLASTA KUČIŠ

  • Pisni izpit: 60
  • Ustna predstavitev: 30
  • Sprotno delo študenta: 10

  • : 30
  • : 60

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE - 1.