SLO | EN

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnov psihologije za razumevanje pojavov, ki jih obravnavajo kriminologija, kriminalistika, pravo: varnost v prometu, deviantna vedenja, delo z žrtvami ipd.

Vsebina

Uvod v psihologijo (psihologija kot znanost, metode raziskovanja v psihologija, etika v raziskovanju) - Spoznavni procesi v varstvoslovju (zaznavanje, mišljenje, spomin, učenje) - Komunikacijske spretnosti in kognitivni intervju - Motivacija za vsakodnevna in deviantna vedenja - Čustvovanje in vpliv na delovanje posameznika - Živčni sistem in spremenjena stanja zavesti - Osnove socialne psihologije (konformizem, ubogljivost, altruizem, vedenje množic - Razvoj osebnosti in nastanek motenj - Osnove psihopatologije (znaki in simptomi duševnih motenj, najpogostejše duševne bolezni)

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusija, primeri iz prakse, lastna izkušnja.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Razumevanje deviantnega vedenja, vedenja žrtev, psihologije množice, tehnik komunikacije. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Razumevanje psihologije posameznika in skupin omogoča boljšo in učinkovitejšo odzivnost v specifičnih situacijah, ki so na področju dela policije, sodstva in drugih varnostnih organizacij pogoste ter boljšo učinkovitost pri pridobivanju in presoji zanesljivosti podatkov, ki jih pri delu dobi od posameznika.

Temeljni literatura in viri

Areh, I. (2012). Psihologija za varnostno področje (druga izdaja). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. Kobal, M. F. (2000). Psihopatologija za varnostno in pravno področje. Ljubljana: VPVŠ. Skynner, R. in Cleese, J. (1994). Družine in kako v njih preživeti. Ljubljana: Tangram. Morris, C. G. in Maisto, A. A. (2010). Understanding psychology. New Jersey: Prentice Hall.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Znanje psihologije na nivoju srednješolskega programa.

Opombe

Pisni izpit 80 % Aktivna udeležba in drugi pisni izdelki (seminarske naloge, poročila) 20 %

  • doc. dr. TINKARA PAVŠIČ MREVLJE

  • : 60
  • : 20
  • : 160

  • slovensko
  • slovensko

  • INFORMACIJSKA VARNOST - 1.