SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pri predmetu spoznavajo in razumejo večdimenzionalnost fenomena varnosti kot predpogoja za uspešen celosten fizični, duhovni, duševni in materialni razvoj posameznika, skupine, družbe in države. Spoznajo temeljne sestavine nacionalnovarnostnega sistema sodobne družbe in države ter temeljne organizacijske, strukturalne in funkcionalne oblike zagotavljanja varnosti na individualni, nacionalni in mednarodni ravni.

Vsebina

o Uvod o Uvod v sistemsko teorijo o Opredelitev temeljnih teoretičnih konceptov, ki zadevajo fenomen varnosti o Teoretične osnove nacionalnovarnostnih sistemov sodobnih družb: teoretični pojmi, naloge, struktura, subjekti - Varnostna politika: proces oblikovanja, akterji in dejavniki - Varnostna struktura - Varnostno samoorganiziranje civilne družbe o Viri ogrožanja sodobne družbe (varnostni izzivi, tveganja in grožnje) na nacionalni, nadnacionalni in globalni ravni o Nacionalnovarnostni sistem Republike Slovenije - (Nacionalno)varnostna politika RS - Sistem notranje varnosti: naloge, struktura, subjekti - Politika zagotavljanja notranje varnosti - Policija - Državno tožilstvo - Slovenska obveščevalno-varnostna služba - Carina - Pravosodna policija - Občinsko redarstvio - Komisja za preprečevanje korupcije - Urad RS za preprečevanja - Inšpekcijske službe in drugi nadzorni organi - Obrambni sistem: naloge, struktura, subjekti; - Obrambna politika - Slovenska vojska: organizacijska, hierarhična, komunikacijska, motivacijska struktura; civilno-vojaška razmerja - Civilna obramba, obrambno načrtovanje in krizno upravljanje - Obveščevalno-varnostna služba MORS - Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, naloge, struktura, subjekti; - Vodenje in nadzor nad sistemom nacionalne varnosti RS: vlada, predsednik vlade, ministri, državni zbor, predsednik republike, svet za nacionalno varnost, nadzor javnosti (nevladne organizacije, mediji, javno mnenje) o Zasebno varstvo kot nedržavni subjekt zagotavljanja varnosti državljanov - Zasebno varovanje - Detektivska dejavnost

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, vaj, ekskurzij, diskusij, študij primerov in individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predmet študentom zagotovi razumevanje in uporabo teoretičnih in praktičnih konceptov na področju organizacije in delovanja sistema nacionalne varnosti. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študenti razvijajo sposobnosti analiziranja in ocenjevanja političnih, gospodarskih, varnostnih, obrambnih idr dejavnikov ter identificiranja varnostnih izzivov, tveganj in groženj nacionalni varnosti.

Temeljni literatura in viri

- Sotlar, A. (2022). Nacionalnovarnostni sistem, 1. letnik, visokošolski študijski program Varnost in policijsko delo, visokošolski študijski program Informacijska varnost (Zbrano študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. - Sotlar, A., Grizold, A. in Vuga Beršnak, J. (2020). Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije: konceptualizacija, razvojni mejniki, politika in system, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. - Prezelj, I. in Lobnikar, B. (2020). Identifikacija in spremljanje radikalizacije na osnovi indikatorjev. Varstvoslovje, 22(1), 6-26. - Sotlar, A. in Tominc, B. (2019). Perception of security phenomena in local communities in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 70(5), 439-454. - Sotlar, A. in Tominc, B. (2017). Slovenska vojska kot pomožna policijska in zaščitno-reševalna služba? - pričakovanja javnosti glede nalog oboroženih sil. V G. Meško, K. Eman in U. Pirnat (ur.), Varnost v lokalnih skupnostih - izsledki raziskovanja zaznav varnosti v Sloveniji: konferenčni zbornik (str. 67-75). Maribor: Univerzitetna založba Univerze. - Sotlar, A. (2012). Nadzor nad obveščevalno-varnostno dejavnostjo. V I. Podbregar (ur.), Obveščevalno-varnostna dejavnost: procesi, metode, nadzor (str. 437-488). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. - Sotlar, A. (2001). O oblikovanju nacionalnovarnostne politike - identifikacija ključnih formalnih in neformalnih akterjev in dejavnikov. Varstvoslovje, 3(3), 190-201. - Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1). (2019). Uradni list Republike Slovenije, (59/19). - Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSova -UPB2). (2006). Uradni list Republike Slovenije, (81/06). - Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). (2013, 2015, 2017). Uradni list Republike Slovenije, (15/13, 23/15, 10/17). - Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). (2013, 2014, 2015, 2016). Uradni list Republike Slovenije, (15/13, 11/14, 86/15 in 77/16). - Zakon o obrambi (ZObr – UPB1). (2004, 2015). Uradni list Republike Slovenije, (103/04 – UPB1 in 95/15). - Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV). (2007, 2008). Uradni list Republike Slovenije, (68/07 in 58/08). - Zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS-UPB1). (2007). Uradni list Republike Slovenije, (93/07). - Zakon o kazenskem postopku (ZKP – UPB8). (2012, 2013, 2014, 2016). Uradni list Republike Slovenije, (32/12, 47/13, 87/14, 8/16, 64/16 in 65/16). - Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1). (2011). Uradni list Republike Slovenije, (17/11).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent v okviru predmeta opravi pisni izpit in obiskuje vaje. Najmanj 80 odstotna udeležba na vajah in ekskurziji je pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Ekskurzija v enoto Slovenske vojske.

  • red. prof. dr. ANDREJ SOTLAR

  • Pisni izpit: 60
  • Sodelovanje na vajah: 40

  • : 60
  • : 20
  • : 160

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.