SLO | EN

Cilji in kompetence

- Seznaniti študente s ključnimi vsebinami s področja organizacijske znanosti in z upravljavskimi ter organizacijskimi procesi, s poudarkom na varnostnih organizacijah. - Seznaniti študente s sodobnimi organizacijskimi in razvojnimi trendi ter njihovimi vplivi na delovanje varnostnih subjektov ter varnostnega sistema. - Usposobiti študente za prepoznavanje učinkovitih modelov in sistemov vodenja in upravljanja varnostnih organizacij. - Usposobiti študente za samostojno teoretično in empirično proučevanje delovanja organizacijskih struktur in ugotavljanja pogojev za učinkovito delovanje.

Vsebina

1. UVOD - Opredelitev managementa in upravljanja ter organizacijske znanosti v odnosu do varnostnega sistema in procesov zagotavljanja varnosti -Varnost in organizacija - Opredelitev in razlogi nastajanja varnostnih subjektov - Razlogi preučevanja organizacije in managementa varnostnih subjektov - Organizacijske značilnosti in funkcije formalnih organizacij ter varnostnih subjektov 2. UPRAVLJANJE IN MANAGEMENT - Razvoj in zgodovina managementa - Upravljanje in management v varnostnih organizacijah - Vpliv razvoja družbe na organizacijo subjektov zagotavljanja varnosti 3. ORGANIZACIJSKE STRUKTURE IN PROCESI - Opredelitev, vrste in lastnosti organizacijskih razmerij - Opredelitev organizacijskih procesov - Koordinacija delovnih nalog in drugih razmerij, v povezavi z organizacijskimi strukturami 4. VODENJE IN ODLOČANJE - Opredelitev vodenja in vodstvenih modelov - Vodenje v varnostnih organizacijah - Procesi in modeli odločanja 5. RAZVOJ ORGANIZACIJE IN MANAGEMENTA VARNOSTNIH SUBJEKTOV - Pregled izsledkov raziskovalne dejavnosti, sodobnih trendov, strategij in usmeritev v upravljanju varnostnih organizacij

Metode poučevanja in učenja

Izvajanje predmeta bo potekalo v obliki predavanj nosilca predmeta in vabljenih predavateljev, vaj, analize primerov iz prakse, diskusij na aktualne teme, skupinskih in individualnih konzultacij ter priprav na izdelavo projektne/seminarske naloge. Posebna pozornost je namenjena aktivnemu vključevanju študentov v diskusije in vaje.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Predmet uvede študente v razumevanje teoretičnih in praktičnih konceptov delovanja organizacij s poudarkom na specifičnosti varnostnih organizacij. Konkretna znanja, ki jih osvojijo študenti, so: - Razumevanje pristopov k upravljanju, vodenju in razvoju organizacij. - Poznavanje razlik med pristopi upravljanja različnih organizacijskih struktur, s poudarkom na varnostnih organizacijah. - Razumevanje ključnih pogojev za uspešno izvajanje poslovnih funkcij in organizacijskih procesov. - Poznavanje sodobnih usmeritev ter trendov na področju upravljanja, s poudarkom na varnostnih organizacijah.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Študenti osvojijo sposobnosti analiziranja organizacijskih procesov in struktur v varnostnih organizacijah ter v tem okviru pridobijo sposobnosti izvajanja primerjalnih teoretičnih analiz in empiričnih raziskav s področja vodenja ter upravljanja. Konkretne kompetence, ki jih osvojijo študenti so: - Sposobnost razlikovanja med različnimi organizacijskimi strukturami in njihovo prepoznavanje na praktičnih primerih. - Sposobnost razlikovanja med različnimi modeli upravljanja in stili vodenja ter opredelitev najbolj primernih pristopov glede na značilnosti organizacij. - Sposobnost predlaganja prilagoditve organizacijskih procesov in izvajanja poslovnih funkcij, skladno s sodobnimi razvojnimi trendi. - Sposobnost opredeljevanja dejavnikov pomembnih za uspešno in učinkovito upravljanje varnostnih organizacij. - Sposobnost oblikovanja in izvajanja teoretičnih ter empiričnih raziskav o modelih in stilih vodenja v organizacijah.

Temeljni literatura in viri

- Prislan Mihelič, K. (2021). Temelji vodenja in upravljanja varnostnih organizacij: 1. letnik, visokošolski študijski program. Varnost in policijsko delo in Informacijska varnost: zbrano gradivo. Fakulteta za varnostne vede. - Van Wart, M. (2011). Dynamics of leadership in public service. M.E. Sharp. - Možina (ur). (2002). Management: Nova znanja za uspeh. Didakta. - Lobnikar, B, in Prislan Mihelič, K. (2018). Ocena uspešnosti policijskega dela v Sloveniji - primerjava percepcije prebivalcev v letih 2011 in 2017. V G. Meško, A. Sotlar in B. Lobnikar (ur.) SOTLAR, Andrej (ur.), 4. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih: sklepne ugotovitve raziskovanja (2015-2018): konferenčni zbornik (str. 105-140). Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. - Prislan Mihelič, K. in Lobnikar, B. (2019). Modern trends in policing: public perceptions of the preferred policing models in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 70(5), 483-500. * Seznam znanstvenih člankov, ki ga pripravi nosilec predmeta v vsakem študijskem letu.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

/

  • izr. prof. dr. KAJA PRISLAN MIHELIČ

  • Pisni izpit: 70
  • Sodelovanje na vajah: 30

  • : 40
  • : 30
  • : 140

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.