SLO | EN

Cilji in kompetence

Predmet posreduje študentom temeljna znanja o zgradbi in razvoju družbe. Študentu omogoči analitično spremljanje dogajanj v globalni in lokalni družbi in podsistemih. Posebno so poudarjena vprašanja globalizacije, področja konfliktnih teorij. Pridobljeno znanje omogoča praktično aplikacijo teoretičnih izhodišč pri delovanju institucij v različnih varnostnih sistemih.

Vsebina

• Temeljna področja sociološkega proučevanja (vprašanje družbenega razvoja, vprašanje družbenega reda, odnos med posameznikom in družbo, znanstvena narava sociologije) • Temeljna poglavja sociologije (kultura, socializacija, vrednote, norme, vloge, status) • Sociološko pojasnjevanje družbe (konfliktne teorije, funkcionalistične teorije, interakcionistične teorije; makrosociološki in mikrosociološki pristopi) • Sociološko proučevanje organizacij in oblasti (birokracija, totalna institucija, tipi oblasti) • Globalizacija in vprašanja varnosti v sodobnih družbah (dejavniki globalizacije, kapitalizem in globalizacija, globalizacija in okoljska tveganja, globalna kultura) • Policija, javno mnenje, množični mediji in sodobna družba

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, seminarjev in vaj, diskusij, študij primerov, individualnih projektov, skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študenti pri predmetu pridobijo znanja o razvoju družbe, o odnosu med posameznikom in družbo, o vprašanju družbenega reda in znanstvene narave sociologije. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študenti razvijejo veščine razumevanja družbenih pojavov, znajo ločevati med vzroki in posledicami družbenih aktivnosti, identificirati posamezne dejavnike in njihov vpliv ter razvijejo veščine analiziranja vsakdanjosti s pomočjo socioloških teorij.

Temeljni literatura in viri

Bučar Ručman, A. (2023). Osnove sociologije za varstvoslovce: Študijsko gradivo. Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana. Haralambos, M, Holborn, M. (1999). Sociologija: Teme in pogledi (slovenska izdaja). DZS, Ljubljana. Wallerstein, I. (1999). Utopistike & Dediščina sociologije. Založba /*cf., Ljubljana Beck, U. (2003). Kaj je globalizacija? : zmote globalizma - odgovori na globalizacijo. Krtina, Ljubljana. Bauman, Z. (2000). Tekoča moderna. Založba /*cf, Ljubljana.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Opombe

/

  • izr. prof. dr. ALEŠ BUČAR RUČMAN

  • Pisni izpit: 80
  • Seminarska naloga: 20

  • : 50
  • : 20
  • : 140

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.