SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pri predmetu pridobijo temeljna znanja, s katerimi razumejo vlogo in funkcioniranje policije v sodobni družbi. Seznanijo se s posledicami narave in miselnosti policijskega dela ter se seznanijo z različnimi oblikami opravljanja policijskih nalog.

Vsebina

? Opredelitev policijske dejavnosti ? Zgodovina policijske dejavnosti ? Analiza dela policije ? Sodobni pristopi k izvajanju policijske dejavnosti ? Policija in skupnost ? Odklonskost v policiji ? Etika v policiji

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, seminarjev, diskusij, študij primerov, individualnih projektov, skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študenti pri predmetu pridobijo temeljna znanja o razvoju policijske dejavnosti ter znanja, s katerimi razumejo vlogo in funkcioniranje policije v sodobni družbi in se seznanijo z vplivom in posledicami ciljev, narave in miselnosti policijskega dela. Naučijo se razumeti in interpretirati različne modele policijskega dela ter razumejo različne naloge, ki jih izvaja policija v sodobni družbi. Razumejo naravo in vzroke policijske deviantnosti. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študenti razvijejo veščine opredeljevanja varnostnih problemov in razvijejo veščine za analiziranje in načrtovanja možnih rešitev na področju izvajanja policijskih dejavnosti v sodobni družbi.

Temeljni literatura in viri

1. Modic, M. (2014). Osnove policijske dejavnosti. Študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. 2. Modic, M., Sotlar, A. in Meško, G. (2012). Praksa in raziskovanje policijskega dela v skupnosti v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 63(1), 3-13. 3. Lobnikar, B., Prislan, K. in Modic, M. (2016). Merjenje uspešnosti implementacije policijskega dela v skupnosti v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 67(2), 89-110. 4. Lobnikar, B., Sotlar, A. in Meško, G. (2013). Razvoj policijske dejavnosti v Srednji in Vzhodni Evropi. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 64(1), 5-18. 5. Meško, G., Sotlar, A., Lobnikar, B., Modic, M., Tominc, B. (2012). Občutek ogroženosti in vloga policije pri zagotavljanju varnosti na lokalni ravni CRP(V5-1038 A): poročilo ciljnega raziskovalnega projekta. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. 6. Modic, M., Lobnikar, B. in Dvojmoč, M. (2014). Policijska dejavnost v Sloveniji: analiza procesov transformacije, pluralizacije in privatizacije. Varstvoslovje, 16(3), 217-241.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent v okviru predmeta sodeluje na predavanjih in vajah, pri čemer do 70 % ocene doseže na pisnem izpitu, do 30 % ocene pa z aktivnim sodelovanjem na vajah.

  • doc. dr. MAJA MODIC

  • Pisni izpit: 70
  • Sodelovanje na vajah: 30

  • : 50
  • : 20
  • : 140

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.