SLO | EN

Cilji in kompetence

Seznaniti študente s teoretičnimi osnovami, zakonitostmi in učinki transformacijskih procesov športne vadbe (samoobramba, prisilna sredstva, strelstvo, kondicijska priprava itn) telesnih obremenitev na delovnem mestu in uporabe nekaterih prisilnih sredstev. Seznaniti študente s kompenzacijskimi kineziološkimi programi (cardio program, korekcijski programi; lordoza , kifoza, ploska stopala, kolesarstvo, vzdržljivostni tek).

Vsebina

Osnove procesov športne vadbe Motorične sposobnosti (koordinacija, gibljivost, moč, hitrost, vzdržljivost) Morfološke značilnosti Kondicijska priprava Fiziološke značilnosti telesnega napora Doping v športu Osnove samoobrambnih tehnik: tehnika padanja, strokovni prijemi, udarci, obrambe pred neoboroženim in oboroženim napadalcem, uporaba tonfe in gumijevke. Praktični postopki: ugotavljanje identitete, varnostni pregled, vklepanje in vezanje, privedba in spremljanje oseb. Osnove strelstva: varnostni ukrepi na strelišču, tehnika streljanja s puško in pištolo; položaji, merjenje, tehnika dihanja, nihanje orožja, tehnika proženja, balistika. Praktična orientacija: orientiranje topografske karte, merjenje koordinat, profil poti, načrt iskanja v primeru storilcev kaznivih dejanj, pogrešanih oseb itn. na neznanem in težko dostopnem terenu.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, vaj, študij primerov, predavanj gostujočih predavateljev, konzultacij s predavatelji.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Pri predmetu se študenti usposobijo, da spoznajo in razumejo učinke specifičnih športnih programov na motorične sposobnosti, morfološke značilnosti in gibalno učinkovitost v delovnem okolju. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študenti pridobijo teoretična in praktična znanja za vodenje kinezioloških programov z varstvoslovnega področja, ki izhajajo iz zahtev profesionalnega dela.

Temeljni literatura in viri

Astrand, P.O., Rodahl, K., Dahl, H.A., Stromme, S.B. (2003). Textbook of Work Physiology. 4th ed. Human Kinetics. Bohinc, J. (1994). Športno strelstvo – priročnik za trenerje in inštruktorje strelstva. Ljubljana: Šolski venter za telesno vzgojo Bravničar, L.,M. (1996). Fiziologija športa – harmonija med delovanjem in mirovanjem. Ljubljana, Fakulteta za šport. Matković, B., Ružić, L. (2009). Fiziologija sporta i vežbanja. Zagreb, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Mišigoj, D.M. et. al. (2003).Telesna vadba in zdravje. Ljubljana: Fakulteta za šport. Milić R. (1995) Zapiski iz športne prehrane, mišični sistem. Fakulteta za šport. Pistotnik B. (2003). Osnove gibanja. Fakulteta za šport. Sharkey, B.J., Davis, P.O. (2008). Hard Work. Human Kinetics.. Škof, B. (2007). Šport po meri otrok in mladostnikov. Ljubljana, Fakulteta za šport. Škof, B. (2010). Spravimo se v gibanje za zdravje in srečo gre. Ljubljana, Fakulteta za šport Škraba, J.(1980). Judo – prvi koraki. Ljubljana: Težkoatletski klub Olimpija Wilmore, J.H., Costill, D.L. (2004). Physiology of sport and exercise. 3rd ed. Human Kinetics. Ušaj, A. (2003). Osnove športnega treniranja. Ljubljana, Fakulteta za šport. Zorec, B. (2010). Šport – študijsko gradivo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu se od študentov pričakuje določen nivo gibalnih sposobnosti in znanj, ki so jih pridobili v predhodnem srednješolskem izobraževanju.

Opombe

Pisni izpit.

  • viš. pred. spec. BOJAN ZOREC

  • Pisni izpit: 100

  • : 20
  • : 30
  • : 100

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.