SLO | EN

Cilji in kompetence

Seznaniti študente s konkretno prakso in konkretnim delovnim okoljem.

Vsebina

- spoznavanje organizacije, - seznanitev s problemom, ki ga bo študent reševal v času prakse, - konzultacije z mentorjem v organizaciji, - konzultacije z mentorjem na fakulteti, - delo na strokovnem problemu, - predstavitev rešitve problema v organizaciji in na fakulteti, - možnosti za realizacijo, - priporočila za nadaljnje delo.

Metode poučevanja in učenja

Učenje na konkretnem problemu, uporaba računalniške in ustrezne druge tehnologije.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Naučiti študenta obravnavati in reševati probleme v realnem okolju. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Usposobljenost za konkretno reševanje problemov.

Temeljni literatura in viri

Interni akti organizacij, priročniki, navodila za delo.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

Opombe

Zagovor poročila o praktičnem usposabljanju.

  • doc. dr. MAJA MODIC

  • : 80
  • : 40

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.