SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je posredovati teoretičen pregled sistema, klasifikacijo kaznivih ravnanj v slovenskem pravnem redu, splošnih institutov kazenskega prava in pregled inkriminacij posebnega dela, subjektov kazenskega postopka in njegovega poteka, temelje prekrškovnega prava ter njihove praktične aplikacije v kazenskem preiskovanju, pregonu in sojenju.

Vsebina

1. Uvod -Uvrstitev kazenskopravnega sistema v ustavni sistem Republike Slovenije 2. Kazenski zakon -Veljavnost kazenskega zakona -Splošni del kazenskega zakona (temeljno o elementih splošnega pojma kaznivega dejanja, udeležbi in fazah kaznivega dejanja) -Temeljna razdelitev posebnega dela -Temeljno o kazenskih sankcijah v Republiki Sloveniji 3. Osnove kazenskega postopka -Načela -Pravice in dolžnosti sodišča, obdolženca, oškodovanca in tožilca v rednem kazenskem postopku po slovenski zakonodaji -Potek rednega kazenskega postopka 4. Osnove prekrškovnega prava -Materialno prekrškovno pravo -Vrste prekrškovnih postopkov -Sodno varstvo

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj (predavanja in diskusije), vaj (obravnava študijskih in resničnih primerov, skupinsko delo) ter individualnih konzultacij s predavateljem. Študentje imajo možnost obiskati glavno obravnavo na sodišču.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študenti pridobijo znanje o sistemu kaznovalnega prava RS, o razmejitvi med kazenskim in prekrškovnim pravom, o sistemu kazenskopravnih institucij v RS, o splošnih institutih kazenskega prava in izbranih vsebin posameznih najpomembnejših kazensko-pravnih inkriminacij. Na predavanjih spoznajo študenti kazensko pravo ne samo kot znanost temveč tudi njen odnos do pozitivnega prava in kot represivno sredstvo za zatiranje kriminalitete po eni strani, po drugi strani pa kot sredstvo za varovanje človekovih pravic in svoboščin. Poudarek je na spoštovanju načela zakonitosti in humane uporabe kazenskopravnih določb. Študenti se naučijo razumeti položaj, vlogo in funkcijo kazenskega prava, temeljna načela in druge osnove na katerih temelji kazensko pravo. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Sposobnost uporabe kazenskega in kazenskega procesnega prava v praksi.

Temeljni literatura in viri

- Ljubo Bavcon in drugi: Kazensko pravo, Splošni del, Uradni list RS, Ljubljana 2013. - Miha Šepec, Sabina Zgaga: Praktikum za kazensko materialno pravo, Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana 2012. - Primož Gorkič: Dokazovanje v kazenskem postopku, Gospodarski vestnik, Ljubljana 2011. - Pravni viri: Ustava RS, Kazenski zakonik-1, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o prekrških-1, aktualne sodne odločbe, povezane s problematiko, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za študij predmeta mora imeti student znanje naslednjega predmeta: Temelji pravnega sistema in državne ureditve.

Opombe

Obveznosti študentov: najmanj 80 odstotna udeležba na predavanjih in vajah je pogoj za pristop k pisnemu izpitu.

  • doc. dr. MIROSLAV ŽABERL

  • Pisni izpit: 100

  • : 70
  • : 10
  • : 160

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.