SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pridobijo temeljno znanje o kriminalistiki, kriminalistični taktiki, tehniki in metodiki. Naučijo se oblikovati verzije ter načrtovati preiskovanje kaznivih dejanj. Spoznajo različne faze preiskave ter posebnosti odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja izbranih oblik kriminalitete v Sloveniji, tujini in kibernetskem prostoru.

Vsebina

• Definicija in zgodovina kriminalitike • Kriminalistična načela • Zaznava kaznivih dejanj • Načrtovanje in verzije • Indici • Kriminalističnoobveščevalna analitika • Ogled kraja kaznivega dejanja • Uporaba službenega psa policije pri ogledu kraja kaznivega dejanja • Rekonstrukcija in eksperiment • Zbiranje obvestil in zaslišanje • Komunikacija v kibernetskem prostoru • Hišna in osebna preiskava • Zaseg in preiskava elektronskih naprav • Kriminalistična tehnika • Zavarovanje različnih vrst sledi • Kriminalistična metodika • Odkrivanje, preiskovanje in dokazovanje različnih oblik kaznivih dejanj: o Krvni delikti o Posilstva o Spolne zlorabe otrok o Premoženjski delikti o Kazniva dejanja v kibernetskem prostoru

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, vaj, diskusij na aktualne teme, študijski obiski, video posnetkov, skupinskega dela, individualnih nastopov študentov s predstavitvijo posameznih tem ter v obliki individualnih konzultacij s predavateljico in asistentom.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študenti se seznanijo z dejavnostmi odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj, jih znajo analizirati in aplicirati v slovensko prakso. Pri tem se navadijo primerjanja situacij in problematik izbranih oblik kriminalitete.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Zbiranje, analiza in aplikacija zbranih podatkov in dokazov.

Temeljni literatura in viri

• Maver, D. in soavtorji. (2004). Kriminalistika. Ljubljana: Uradni list. • Dvoršek, A. (2008). Kriminalistična metodika. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. • Modly, D. (1998). Kriminalistična metodika. Univerzitet u Sarajevo: Fakultet za kriminalističkih nauka. • Pavišić, B. (2002). Uvod u kriminalistiku. Rijeka: Policijska Akademija. • Žerjav, C. (1994). Kriminalistika. Ljubljana: IC ONZ MNZ. • Rosso, Z. (1988). Informativni razgovor i intervju. Zagreb: RSUP SR Hrvatske. • Strokovni članki iz Revije za kriminalistiko in kriminologijo, revije Varstvoslovje, zbornikov in tujih revij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti morajo imeti ali vzporedno s tem predmetom pridobivati znanja s področja kazenskega materialnega in procesnega prava. Študenti morajo obvladati vsaj en tuj jezik aktivno in znati uporabljati internet za dostop do baz podatkov in pravnih aktov.

Opombe

Obveznosti študentov: Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je 80 % udeležba na vajah in obisk Oddelka za šolanje službenih psov Policijske akademije.

  • izr. prof. dr. DANIJELA FRANGEŽ

  • Pisni izpit: 90
  • Sodelovanje na vajah: 10

  • : 60
  • : 20
  • : 160

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.