SLO | EN

Cilji in kompetence

Študente usposobiti, da se kritično opredelijo do kriminoloških teorij in njihove praktične vrednosti ter pridobijo temeljno znanje o penologiji, kaznovalnem sistemu in različnih oblikah izvrševanja kazenskih sankcij.

Vsebina

Kriminaliteta in kriminologija -opredelitev kriminologije -predmet kriminologije -zgodovinski razvoj kriminologije -raziskovalne metode v kriminologiji Merjenje kriminalitete -uradna statistika o kriminaliteti -nacionalne (viktimizacijske) študije o kriminaliteti Klasifikacije kriminoloških teorij Biološke teorije -dednost in kriminaliteta -konstitucijske teorije -okvare centralnega in avtonomnega živčnega sistema Psihološke teorije Sociološke teorije o kriminaliteti in vzrokih prestopništva -teorije pritiska -nadzorstvene teorije -teorije konflikta in radikalne teorije -teorije kulturne odklonskosti -teorije simboličnega interakcionizma Pojavne oblike o kriminaliteti -kategorije kaznivih dejanj -tipologije storilcev kaznivih dejanj -pomen fenomenoloških shem Penologija kot znanost o izvrševanju kazni: pojem, predmet, vsebina, razvoj, dosežki Mednarodni akti in njihov vpliv na razvoj penologije in izvrševanje zaporne kazni Sistemi izvrševanja zaporne kazni v preteklosti in danes Razvoj in dosežki slovenske penologije Namen in zgodovina kaznovanja ter novejša stališča o namenu kaznovanja Povezanost penologije z drugimi znanostmi

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, diskusij, vaj, študij primerov, individualnih projektov, skupinskega dela in individualnih konzultacij s predavateljem. Docent bo s študenti izvedel vaje in študijske obiske institucij.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Predmet študentom poda znanje o teoretičnih in praktičnih konceptih kriminologije in penologije. Študenti spoznajo prevladujoče kriminološke teorije, kriminološko in penološko raziskovanje ter primere iz kazenskopravosodne prakse v Sloveniji in po svetu.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Skozi predavanja, vaje in individualno delo študenti razvijejo veščine, ki so potrebne tako za razumevanje kriminalitete kot tudi za razumevanje položaja obsojencev v kazenskem pravosodju.

Temeljni literatura in viri

• Meško, G. (2016). Kriminologija. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. • Meško, G. (1997). Družinske vezi na zatožni klopi? Ljubljana: Educy. • Meško, G. in Hacin, R. (2021). Osnove kriminologije s penologijo: študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. • Eman, K. in Hacin, R. (2021). Uvod v kartiranje kriminalitete (1.izd.). Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba. • Članki iz revij: o Revija za kriminalistiko in kriminologijo; o Varstvoslovje; o Teorija in praksa; o Socialna pedagogika; o Socialno delo. • Raziskave Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. • Raziskave Inštituta za varstvoslovje na Fakulteti za varnostne vede UM. • Letna poročila Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. • Brinc, F. (1994). Dosežki in težave penologije v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 45(4), 299–310. • Brinc, F. (1997). Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 48(4), 357–373. • Meško, G., Fields, C. B. in Smole T. (2011). A concise overview of penology and penal practice in Slovenia: the unchanged capacity, new standards, and prison overcrowding. The Prison Journal, 91(4), 398–424.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Temeljno znanje osnov sociologije.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent v okviru predmeta sodeluje na predavanjih in vajah ter opravi pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje in minimalna 80 % udeležba na vajah. Obisk policijske postaje. Obisk probacijske službe.

  • red. prof. dr. GORAZD MEŠKO

  • Pisni izpit: 70
  • Sodelovanje na vajah: 30

  • : 60
  • : 20
  • : 160

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.