SLO | EN

Cilji in kompetence

Študente usposobiti za oblikovanje in izvajanje kriznih načrtov, postopkov in variant delovanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Vsebina

• Uvod v krizni management (značilnosti kriz, opredelitev in oblike kriz, vzroki in povodi za krize, management udeležencev, obvladovanje kriz, cilji in koncepti, strategije za urejanje kriz, potek obvladovanja, izgled obvladovanja, preprečevanja / poslabševanja kriznih okoliščin) • Krizno upravljanje v Sloveniji (mehanizmi za načrtovanje kriznega upravljanja, sistem nacionalne varnosti in krize) • Kritična infrastruktura • Kriza med percepcijo in realnostjo (ljudje in percepcija krize, načrtovanje upravljanja kriz in realnost načrtov)

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, vaj, diskusij, študij primerov, študijskih obiskov, individualnih projektov in individualnih konzultacij s predavateljem

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predmet študente seznani z vsemi koncepti, teorijami in orodji kriznega managementa, potrebnimi za uspešno oblikovanje, izvajanje in prilagajanje kriznim okoliščinam v primeru naravnih in drugih nesreč. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Z ustrezno uporabo študij primerov in praktičnih vaj študentje razvijejo analitične veščine, potrebne za delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč.

Temeljni literatura in viri

• Malešič, M. (2004). Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. • Malešič, M., Hrvatin, S. B., & Polič, M. (2006). Komuniciranje v krizi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. • Prezelj, I. (2005). Nacionalni sistemi kriznega menedžmenta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. • Prezelj, I. (2007). Oblikovanje politik, sistemov in mehanizmov kriznega upravljanja v sodobnih državah. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo. • Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nasrečami v letih 2009 do 2015. (2009). Uradni list Republike Slovenije, 57 (2009) XIX, 24. 7. 2009, str. 7931-7943. • Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1). (2010). Uradni list Republike Slovenije, 27 (2010) XX, 2. april 2010, str. 2677-2687. • Spletna stran Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pridobljeno na: http://www.sos112.si/slo/index.php • Revija UJMA. Pridobljeno na: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=li11.htm

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent v okviru predmeta opravi pisni izpit in obiskuje vaje. Najmanj 80 odstotna udeležba na vajah in oddan pisni izdelek (projektna naloga) je pogoj za pristop k pisnemu izpitu. V okviru vaj se študenti udeležijo obiskov naslednjih organizacij: Nuklearna elektrarna Krško, Svet Energije podjetja GEN energija, Izobraževalni center za zaščito in reševanje in Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

  • pred. BERNARDA TOMINC, univ. dipl. pol.

  • Pisni izpit: 60
  • Projektna naloga: 40

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.