SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje temeljnih načel javne uprave, državne uprave, sistema funkcionarjev in javnih uslužbencev in sistema nadzora ter varstva pravic posameznikov pri delu javne uprave. Po izvedenem predmetu bodo študentje razumeli najpomembnejše pravne elemente delovanja izvršilne oblasti.

Vsebina

1. Upravno pravo • Uvod v razumevanje prava javnega sektorja. • Pojem javnega in upravnega prava. Temeljna načela. • Dejavnost uprave. • Pravni in upravni akti. • Materialni akti uprave. Akti poslovanja. 2. Javni sektor • Definicija javnega sektorja. • Državna uprava. • Vlada in ministrstva. • Organizacija vlade in ministrstev. Funkcije vlade in ministrstev. • Teritorialna organizacija državne uprave. • Javno pooblastilo. • Občine in lokalna samouprava. 3. Javne službe • Osnovne opredelitve. • Gospodarske in negospodarske javne službe. • Koncesijske pogodbe. • Javno zasebno partnerstvo. 4. Javni funkcionarji in javni uslužbenci • Pojem javnih funkcionarjev • Pojem sistema javnih uslužbencev. • Sistem plač javnih uslužbencev in funkcionarjev. 5. Praktični del – vaje • Upravni postopek z vidika uporabnika • Veljavnost zakona • Temeljna načela • Postopek na prvi stopnji • Upravna odločba • Pritožba

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, seminarjev, diskusij, študij primerov, izkustvenih vaj, individualnih projektov, skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študenti bodo pri predemetu pridobili znanja o temeljnih konceptih prava javnega sektorja, javne uprave in upravnega prava, glavnih institucijah države, praktičnem delovanju države ter o razmerjih uprave do uporabnikov. Študent bo ločil javne uslužbence, funkcionarje, poznal sistem plač ter sistem in organizacijo državnih in občinskih organov.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Z ustrezno uporabo teoretičnih podlag in praktičnih primerov študentje razvijejo znanja, potrebna za prihodnje delo in razumevanje sodobne države in občin.

Temeljni literatura in viri

OBVEZNA: • TIČAR, Bojan. Uvod v razumevanje upravnega prava in javne uprave. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-286-239-8, doi: 10.18690/978-961-286-239-8. [COBISS.SI-ID 96188417] DODATNA: • TIČAR, Bojan, RAKAR, Iztok. Pravo javnega sektorja. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2011. 428 str., ilustr. ISBN 978-961-6842-01-3. [COBISS.SI-ID 255431936] • TIČAR, Bojan. Ignorantia iuris nocet - nepoznavanje prava škoduje: spremljevalec za razumevanje osrednjih pojmov prava in države. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2011. • • Aktualna zakonodaja s področja državne uprave, paradržavnih organizacij, javnih služb, javnih uslužbencev in s področja varstva pravic posameznikov v razmerju do uprave. Glede na njeno intenzivno spreminjanje bo seznam določen ob pričetku izvajanja programa. • Članki in razprave s predmetnega področja, ki bodo glede na svojo aktualnost določeni ob pričetku izvajanja programa. • GRAFENAUER/BREZOVNIK: Javna uprava, UM PF, 2006, Maribor • Pravni akti: Ustava Republike Slovenije, Zakon o vladi, Zakon o državni upravi, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih uslužbencih. • TIČAR, Bojan. Understanding law and the state. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2012.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

/

  • red. prof. dr. BOJAN TIČAR

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.