SLO | EN

Cilji in kompetence

- Prikazati in utemeljiti informacijsko varnost kot osnovni aspekt celovitega varovanja informacij za doseganjev delovnih ciljev in globalno povezljivost. - Seznaniti slušatelje s tehnologijami in načinom uporabe le te v informacijski družbi in potrebe ter vzroke za varovanje informacijskega premoženja. - Prikazati procese varnega izmenjevanja informacij, potrebnih tehnologije, zagotavljanja varnega izmenjevanje informacij. - Prikazati uporabnost spoznanj v doseganju osebnih in organizacijskih ciljev ter podati osnovo za varno delu v realnem in kibernetskem prostoru z zmanjševanjem možnosti zlorabe informacij in zasebnosti.

Vsebina

- Razumevanje informacijske varnosti in varovanja informacij - Uvod v upravljanje informacijske varnosti - Načrtovanje varnosti in nepredvidenih dogodkov - Razvoj programa informacijske varnosti (organiziranje in posredovanje informacij, varnosti v organizaciji, sestavnih delov, vloge in nazivov, izvajanje programa) - Modeli in prakse upravljanja varnosti (modeli upravljanja varnosti, primeri, metrike) - Mehanizmi zaščite - Standardi za zagotavljanje informacijske varnosti - Standardizacijske organizacije: Standardi in sorodni dokumenti povezani z varnostjo: ISO in IEEE standardi - Upravljanje s tveganji v informacijski varnosti

Metode poučevanja in učenja

Predavanj nosilca predmeta in vabljenih predavateljev iz prakse, vaje, obdelave primerov iz prakse, diskusij na aktualne teme, skupinskih in individualnih konzultacij. Posebna pozornost je namenjena aktivnemu vključevanju študentov v diskusije in vaje ter sprotnemu delu.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Predmet predstavi študentom razumevanje informacijske varnosti, tehnologij za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti in varovanja informacijskega premoženja osebja in organizacij.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Študenti osvojijo sposobnosti razumevanja varovanja informacij, njihove vrednosti in načine zlorab informacij v realnem in kibernetskem prostoru.

Temeljni literatura in viri

- BERNIK, Igor, PRISLAN, Kaja. Measuring information security performance with 10 by 10 model for holistic state evaluation. PloS ONE, ISSN 1932-6203, 2016, vol. 11, no. 9 - BERNIK, Igor, PRISLAN, Kaja. Information security in risk management systems : Slovenian perspective. Varstvoslovje, ISSN 1580-0253, 2011, letn. 13, št. 2, str. 208-221 - PRISLAN, Kaja, BERNIK, Igor. Trendi informacijske varnosti v sodobni organizaciji. Uporabna informatika, ISSN 1318-1882, jan./feb./mar. 2014, letn. 22, št. 1, str. 25-37 - PRISLAN, Kaja, BERNIK, Igor. Dejavniki sprejemanja odločitev pri urejanju učinkovite informacijske varnosti v organizacijah. Varstvoslovje, ISSN 1580-0253, 2014, letn. 16, št. 1, str. 50-67 - BERNIK, Igor, PRISLAN, Kaja. Information security in risk management systems : Slovenian perspective. Varstvoslovje, ISSN 1580-0253, 2011, letn. 13, št. 2, str. 208-221 - PRISLAN, Kaja, BERNIK, Igor. Dejavniki sprejemanja odločitev pri urejanju učinkovite informacijske varnosti v organizacijah. Varstvoslovje, ISSN 1580-0253, 2014, letn. 16, št. 1, str. 50-67

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Splošno poznavanje IKT.

Opombe

Obveznosti študentov: - Prisotnost na predavanjih, sprotno delo - najmanj 80-odsotna prisotnost na vajah - Pisni izpit

  • red. prof. dr. IGOR BERNIK

  • Pisni izpit: 70
  • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 30

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.