SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti spoznajo sodobne oblike ogrožanja držav s poudarkom na kriminaliteti kot enem od ključnih faktorjev ogrožanja sodobne družbe. Zato podrobno analizirajo in spoznajo skupine organiziranega kriminala v svetu in njihove dejavnosti. Seznanijo se s posameznimi indikatorji, ki jim omogočajo prepoznavo posameznih oblik organizirane kriminalitete. Poseben poudarek je posvečen zakonskimi podlagam za uporabo preiskovalnih postopkov in spoštovanju načel zakonitosti in ustavnosti. Skozi analizo strategije in taktike odkrivanja kriminalnih dejavnosti, spoznajo uporabnost analitičnih orodij za obdelavo zbranih podatkov in načrtovanje preiskav. Pri vajah analizirajo posamezne primere in se usposobijo za samostojno operativno delo s praktično ponazoritvijo nekaterih preiskovalnih dejanj značilnih za organizirano kriminaliteto.

Vsebina

• Organizirana kriminaliteta, pojem in definicije z mednarodnim elementom • Značilnosti organizirane kriminalitete • Zakonodaja, konvencije in mednarodni dokumenti o organizirani kriminaliteti • Vrste organizirane kriminalitete • Slovenija in organizirana kriminaliteta • Transnacionalna kriminaliteta • Mafija in njen razvoj • Predstavitev kriminalnih skupin po svetu • Druge skupine organizirane kriminalitete • Organizirana kriminaliteta v kibernetskem prostoru • Prepovedane droge in organizirana kriminaliteta • Ponarejena zdravila in organizirana kriminaliteta • Tihotapljenje in organizirana kriminaliteta • Trgovina z orožjem in eksplozivi ter organizirana kriminaliteta • Balkanska pot • Ilegalne migracije in organizirana kriminaliteta • Trgovina z ljudmi in organizirana kriminaliteta • Izkoriščanje otrok in organizirana kriminaliteta: • Premoženjski delikti in organizirana kriminaliteta • Terorizem in organizirana kriminaliteta • Odkrivanje in preiskovanje organizirane kriminalitete • Prikriti preiskovalni ukrepi • Dokazovanje organizirane kriminalitete • Digitalni dokazi in dokazovanje organizirane kriminalitete v kibernetskem prostoru • Boj proti organizirani kriminaliteti

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, vaj, in seminarjev, diskusij na aktualne teme, študijskih obiskov, video posnetkov, skupinskega dela, individualnih nastopov študentov s predstavitvijo posameznih tem ter v obliki individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent se seznani z organiziranimi kriminalnimi skupinami, jih zna analizirati in aplicirati v domače okolje. Pri tem se navadi primerjanja situacij in problematik posameznih varnostnih področji, ter zna skozi analizo oceniti pozitivne in negativne učinke. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Zbiranje, analiza in aplikacija zbranih gradiv na dano problematiko.

Temeljni literatura in viri

• Dobovšek, B. (1997).Organizirani kriminal. Ljubljana: Unigraf. • Dobovšek, B. (2012). Transnacionalna kriminaliteta. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede UM. • Bučar, A. in Frangež, D. (2014). Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, prisilnega beračenja in izvrševanja kaznivih dejanj [zaključno poročilo raziskave]. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede UM. • Izbrani strokovni članki iz Revije za kriminalistiko in kriminologijo, revije Varstvoslovje, zbornikov, tujih revij in knjig s področja organizirane kriminalitete.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti morajo imeti ali vzporedno s tem predmetom pridobivati znanja s področja kriminalistike, kazenskega materialnega in procesnega prava, kriminologije, osnov informacijske varnosti, kriminalistične psihologije, gospodarske kriminalitete ipd. Študenti morajo obvladati vsaj en tuj jezik aktivno in znati uporabljati internet za dostop do baz podatkov in pravnih aktov.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent sodeluje pri predavanjih in vajah. Po zaključku predavanj se opravi izpit. Pogoj za pristop k izpitu je 80% udeležba na vajah.

  • red. prof. dr. BOJAN DOBOVŠEK

  • Pisni izpit: 60
  • Raziskov. projekt / semin.naloga: 20
  • Sodelovanje na vajah: 20

  • : 45
  • : 15
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.