SLO | EN

Cilji in kompetence

Osnovna in poglobljena znanja s področja angleškega in slovenskega besedišča s področja varstvoslovja, ki jih uporabijo za razumevanje govora in pisnih besedil in za upovedovanje v angleškem jeziku. Ta znanja zadevajo osnovno slovnično in poglobljeno leksikoslovno analizo besedil z vseh področij varstvoslovja. Naučijo se razumeti in interpretirati besedišče v praktičnih primerih. V okviru predmeta z individualnim delom in delom v skupinah preko analize konkretne rabe besedišča v avtentičnih besedilih razvijajo svoje jezikovne spretnosti, predvsem razumevanje, branje in pisanje angleškega jezika. Ozaveščanje dobre rabe slovenskih pomenskih ali prevodnih ustreznic. Pravilna raba splošnih in posebnih enojezičnih in dvojezičnih slovarjev in glosarjev s področja varstvoslovnih ved.

Vsebina

Koncept naravnega jezika in jezikovnega znaka. Angleščina kot jezik stroke. Leksikologija, leksem in semantično polje. Pomenski odnosi (sinonim, hiponim/hipernim, antonim). Pomen leksikalne enote (denotacija, konotacija, slog, vezljivost, kolokacija, register). Frazeologija in besedne zveze (slovnične kolokacije, leksikalne kolokacije, frazemi). Problematika enkodiranja in dekodiranja v luči govorca slovenščine kot L1, protistava in polisemija; odsotnost označevalca ali označenega na relaciji L1 – L2 (lexical and referential gaps), nepravi prijatelji. Priprava slovarskih gradiv za izdelavo dvojezičnih glosarjev s posameznih področij učnih predmetov v okviru varstvoslovja na podlagi računalniške obdelave pisnih besedil ob uporabi načel korpusne lingvistike. Analiza člankov, priprava seminarja in predstavitev, igranje vlog.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusije, individualni projekti, skupinsko delo ter individualne konzultacije s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Obvladovanje besedišča posameznih področij varstvoslovja, posledično razumevanje varstvoslovnih besedil in zmožnost prevajanja teh besedil v slovenski jezik. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Večja zmožnost komunikacije v stroki (branje, pisanje, slušno razumevanje in govor).

Temeljni literatura in viri

- Carter, R.A. 1998. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. 2. izd. London: Routledge. - Gabrovšek, D. 1996. Leksikološki in leksikografski vidiki nekaterih besednih zvez: “Dajanje predlogov” in sorodne zadeve v slovenščini in angleščini. V Klinar, S (ur.).: Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Radovljica: Didakta. - Gabrovšek, D. 1996. Contrastive lexicology and the wretched L1 -> L2 translator. V Klinar, S (ur.).: Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenščine v angleščino. Radovljica: Didakta. - Kompara Lukančič, M. 2021. English in uniform. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press. - Lipka, L. 2002. English Lexicology: Lexical Structure, Word Semantics & Word-Formation. - Schmitt, N. 2000. Vocabulary in Language Teaching. Cambridge Language Education. Cambridge: Cambridge University Press. - Angleški prevodi besedil s področja zakonodaje Republike Slovenije. - Slovnice, slovarji, glosarji s področja jezika stroke v elektronski in natisnjeni obliki.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Jezikovne spretnosti, razvite vsaj do ravni B1Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO).

Opombe

Načini ocenjevanja: Seminarska naloga in predstavitev slednje/ustni izpit: 30 % Pisni izpit: 70 % Za pozitivno oceno mora biti vsak izmed teh elementov ocene realiziran vsaj šestdesetodstotno. Obveznosti študentov: Seminar ali poročilo o projektu, pisni izpit, ustni izpit. 80% prisotnost pri vajah in predavanjih, aktivno sodelovanje in 3 domače naloge, izdelava in predstavitev seminarske naloge so pogoji za pristop k pisnemu izpitu.

  • dr. MOJCA KOMPARA LUKANČIČ

  • Pisni izpit: 70
  • Seminarska naloga: 30

  • : 30
  • : 30
  • : 120

  • slovensko, angleško
  • slovensko, angleško

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 2.