SLO | EN

Cilji in kompetence

Seznaniti študente z osnovnimi statističnimi pojmi in metodami družboslovnega raziskovanja.

Vsebina

• Statistika kot orodje raziskovanja • Osnovne načrtovanja raziskav: kvalitativni, kvantitativni in mešani pristopi • Merjenje v družboslovju • Načini zbiranja podatkov • Statistične opisne mere in prikazovanje podatkov • Slučajne spremenljivke • Vzorčne porazdelitve • Ocenjevanje parametrov • Testiranje hipotez • Kontingenčne tabele • Regresija in korelacija • Analiza časovnih vrst

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, računalniške simulacije primerov, predstavitve raziskovalnih člankov s področja kriminologije in varstvoslovja.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: temeljnih pojmov in vpogled v način znanstvenega raziskovanja množičnih pojavov v varstvoslovju ter osnovnih statističnih orodij za delo s populacijami in vzorci. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: študent se nauči osnov načrtovanja raziskav in uporabe metod zbiranja podatkov ter uporabljati uni in bivariatne statistične metode pri proučevanju družbenih in varnostnih pojavov.

Temeljni literatura in viri

Patten, M. (2017). Questionnaire Research. Routledge. Creswell, J.W. in Creswell, J.D. (2018). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches( h izd.). SAGE publications. Mitar, M. (2011). Uvod v metodologijo znanstvenega raziskovanja varnostnih pojavov. Univerza v Mariboru, Fakulteta za družbene vede. Ferligoj, A. (1995). Osnove statistike na prosojnicah. Samozaložba, Ljubljana. Brvar, B. (2007). Statistika. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vedae. Brvar, B. (2010). Zbirka vaj iz osnov statistike. Fakulteta za varnostne vede Weisburd, D. in Chester, B. (2007). Statistics in Criminal justice (3 izd.). Springer. Kalton, G. in Vehovar, V. (2001). Vzorčenje v anketah. FDV, Univerza v Ljubljani. Ferligoj, A., Leskošek, K. in Kogovšek, T. (1995). Zanesljivost in veljavnost merjenja. Metodološki zvezki, 14. Košmelj, B., Arh, F., Doberšek-Urbanc, A., Ferligoj, A. in Omladič, M. (2001). Statistični terminološki slovar. Statistično društvo Slovenije, SAZU.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnove kombinatorike, verjetnostnega računa in matematične analize. Osnovne veščine dela z računalnikom.

Opombe

Obveznosti študentov: Najmanj 80 odstotna aktivna udeležba pri predavanjih je pogoj za pristop k izpitu.

  • doc. dr. VANJA IDA ERČULJ

  • Pisni izpit: 100

  • : 40
  • : 10
  • : 30
  • : 160

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.