SLO | EN

Cilji in kompetence

Diplomsko delo je pisni dokument, s katerim študent dokaže sposobnost uporabe teoretičnih znanj in v praksi pridobljenih izkušenj za rešitev problema, ki si ga je izbral s prijavo teme diplomskega dela. V diplomskem delu študent pokaže sposobnost izbire in uporabe domače ter tuje strokovne literature in dodatnih virov za potrebe rešitve izbranega problema.

Vsebina

1. Ovitek. 2. Notranja naslovna stran 3. Zahvala 4. Povzetek diplomskega dela v slovenskem in angleškem jeziku in ključne besede 5. Pregled vsebine - kazalo 6. Pregled slik - kazalo. 7. Pregled tabel - kazalo. 8. Pregled prilog - kazalo. 9. Uvod. 10. Teoretične osnove. 11. Praktični (problemski) del diplomskega dela. 12. Prispevek diplomskega dela k stroki 13. Zaključek. 14. Uporabljeni viri. 15. Priloge (po potrebi). 16. Pojmovnik (po potrebi). 17. Kratice in akronimi (po potrebi). 18. Izjava kandidata o avtorstvu diplomskega dela.

Metode poučevanja in učenja

Mentor na konsultacijah preverja vsebinski in strukturni vidik naloge. Mentor pripravi kandidata na elektronsko predstavitev diplomskega dela in na verjetna okvirna vprašanja pri zagovoru.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi diplomska naloga in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema diplomskega dela. Poudarek je na praktičnih znanjih in enostavnejših metodologijah zajemanja, obdelovanja in prikazovanja podatkov. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Strokovno zapisovanje in izražanje vsebine, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja.

Temeljni literatura in viri

Literatura mora biti navedena po stilu APA.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent prijavi diplomsko nalogo na osnovi predpisanih pogojev in na podlagi navodil: https://www.fvv.um.si/vstopna-stran/studij/zaklkjucna-dela/

Opombe

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Ocena diplomskega dela 40 % , prezentacije 30 % in odgovorov na vprašanja 30 %.

  • : 660

  • slovensko
  • slovensko