SLO | EN

Cilji in kompetence

Spoznavanje psiholoških ugotovitev, znanj, metod in tehnih dela za učinkovitejše delo pri preiskovanju kaznivih dejanj, širšem policijskem delu in delu, vezanim na sodne procese.

Vsebina

• Opredelitev sodne in preiskovalne psihologije. • Uporaba spoznanj psihologije v policijskem delu (kadrovanje, izobraževanja, usposabljanja) in pri preiskovanju kaznivih dejanj • Psihične posledice dela pri policijskem in kriminalističnem delu ter podobnih varnostnih področjih (stres in travma) • Psihološko izvedenstvo • Vodenje forenzičnega intervjuja z otrokom • Nekateri psihološki vidiki nasilnih deviantnih vedenj

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, diskusija, primeri iz prakse, lastna izkušnja.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Razumevanje psiholoških vsebin, ki vplivajo na delo policista/kriminalista, vedenje in doživljanje žrtev in deviantnih vedenj. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Uporaba znanj in razumevanja psihičnih procesov pri delu z žrtvami, osumljenci in storilci.

Temeljni literatura in viri

Goldstein, A. M. in Weiner, I. B. (2003). Handbook of psychology. Forensic psychology. ZDA: John Wiley and Sons, Inc. Violanti, J. M. in Paton, D. (1999). Police trauma. Psychological aftermath of civilian combat. Springfield: Charles C. Thomas publisher, ltd. Heilbrun, K. (2002). Principles of forensic mental health assessment. New York: Kluwer academic publishers. Raine, A. (2013). The anatomy of violence: The biological roots of crime. New York: Pantheon Books.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Izpit iz predmeta Psihologija v varstvoslovju.

Opombe

Pisno preverjanje znanja: 80 % Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 20 %.

  • doc. dr. TINKARA PAVŠIČ MREVLJE

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.