SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pridobijo znanja, ki jim omogočajo poznavanje ključnih oblik nasilja v družbi, vzorke zanje in njihove posledice. Naučijo se prepoznavati posamezne dejavnike, ki vplivajo na nasilje in načine soočanja z njim.

Vsebina

• Nasilje in družba: konceptualizacija strukturnega, direktnega in kulturnega nasilja • Teoretične umestitve in razlage nasilja • Različne oblike nasilja: - Nasilje med mladostniki - Nasilje v šolah - Nasilje in subkulture - Prepoznavanje sistemskega nasilja - Država in nasilje - Diskriminacija, nestrpnost in nasilje - Nasilje in kibernetski prostor - Nasilje na športnih prireditvah - Nasilje v družini - Nasilje in zlorabe otrok - Nasilje nad starostniki - Zalezovanje kot oblika nasilja - Vase usmerjeno nasilje - Medijska podoba nasilja • Pristopi in metode znanstvenega raziskovanja različnih oblik nasilja v družbi

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj in vaj, diskusij, študij primerov, individualnih projektov, skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predmet študente seznani s konceptualizacijo različnih oblik nasilja, sodobnimi teorijami, pristopi in načini soočanja z njim. Predstavi različne oblike nasilja, njihovo pojavnost, obstoječe rešitve in priporočila. Zagotavlja znanje, potrebno za odločanje, raziskovanje, praktično delo in preventivno delovanje. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Predmet študente seznani s sodobnimi teorijami, pristopi in koncepti nasilja v družbi, predstavi rešitve in načine soočanja. Zagotavlja znanje, potrebno za soočanje, raziskovanje, preventivno delovanje, načrtovanje, analiziranje in izvajanje politik, ki se dotikajo vprašanja nasilja.

Temeljni literatura in viri

• Bučar Ručman, A. (2023). Nasilje in družba: študijsko gradivo. Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana. • Bučar-Ručman, A. (2016). Strukturno nasilje kot mehanizem zapiranja migrantov v globalne in lokalne totalne institucije. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, jan.-mar. 2016, letn. 67, št. 1, str. 16-25. • Bučar Ručman, A. et al. (2004). Nasilje in mladi. KMKC, Novo mesto. • Bučar-Ručman, A. (2009). Kako se lahko učinkovito soočamo s šolskim nasiljem?. V: Tašner, V. (ur.), Lesar, I. (ur.), Antić Gaber, M. (ur.), Hlebec, V. (ur.), Pušnik, M. (ur.). Brez spopada : kultur, spolov, generacij. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2009, str. 363-377. • Bučar-Ručman, A. (2011). Medijsko poročanje o kriminaliteti v Sloveniji. Rev. krim. kriminol., letn. 62, št. 1, str. 23-38. • Bučar-Ručman, A., Frangež, D. (2009). Nasilje in slovenska družba. Varstvoslovje, letn./Year. 11, št./no. 1, str. 204-238. • Dvoršek, A., Selinšek, L. (2010). Nasilje v družini : kazensko pravni, kriminalistični in kriminološki problemi. Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede : Pravna fakulteta (izbrana poglavja). • Filipčič, K. (2002). Nasilje v družini. Bonex, Ljubljana. • Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. V Journal of Peace Research, Let. 6., št. 3, str. 167-191. • Kanduč, Z. (2003). Onkraj zločina in kazni. Študentska založba, Ljubljana. • Klun, M., Frangež, D., Bučar Ručman, A. (2022). Characteristics and prevalence of adult children violence against parents in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. okt.-dec. 2022, letn. 73, št. 4, str. 296-307. • Meško, G., Bučar-Ručman, A. (2005). An overview of criminological research on violence in Slovenia. Int. j. comp. appl. crim. justice, fall 2005, vol. 29, no. 2, str. 219-241. • Ray, L. (2011). Violence & Society. London: Sage. • Šulc, A., Vehovar, V., Brečko, B. N., Bučar Ručman, A. (2021). Differences in cyberbullying victimisation and perpetration according to age and locality in Slovenia. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. okt.-dec. 2021, letn. 72, št. 4, str. 337-349. • Šulc, A., Bučar Ručman, A. (2019). Šola in medvrstniško nasilje v Sloveniji : raziskovalni pristopi, metode in metaanaliza dosedanjega raziskovanja v Sloveniji. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 30, št. 1/2, str. 63-88, 182-183. • Wacquant, L. (2008). Zapori revščine. Založba /*cf, Ljubljana (izbrana poglavja). • Drugi izbrani članki iz znanstvenih revij.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Poznavanje osnovnih kriminoloških teorij.

Opombe

/

  • izr. prof. dr. ALEŠ BUČAR RUČMAN

  • Pisni izpit: 50
  • Seminarska naloga: 50

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.