SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti pri predmetu osvojijo temeljne pojme s področja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti. Spoznajo neformalne (nedržavne) mehanizme in instrumente za zagotavljanje varnosti na ravni celotne družbe in se seznanijo z nacionalnovarnostnimi elementi zasebnega varstva. Študenti spoznajo specifičnost zasebnovarnostnega delovanja v primerjavi z državnimi varnostnimi službami. Študenti spoznajo normativno-pravne osnove zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, vključno s pravicami, dolžnostmi in upravičenji varnostnega osebja oziroma detektivov.

Vsebina

• Temeljni pojmi • Vloga zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti v sistemu nacionalne varnosti • Splošne značilnosti zasebnega varovanja • Zgodovinski razvoj zasebnega varovanja v RS • Normativno-pravna urejenost zasebnega varovanja v RS • Oblike zasebnega varovanja: varovanje ljudi in premoženja; varovanje oseb; transport in varovanje denarja in drugih vrednostnih pošiljk; varovanje javnih zbiranj; varovanje prireditev v gostinskih lokalih; upravljanje z varnostno-nadzornim centrom, načrtovanje sistemov tehničnega varovanja; izvajanje sistemov tehničnega varovanja • Poklici v zasebnem varovanju: varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik telesni stražar, varnostni tehnik, operater varnostno-nadzornega centra, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostni menedžer • Ukrepi in dolžnosti varnostnikov • Obvezno organiziranje službe varovanje in interno varovanje • Vloga in pristojnosti strokovnih združenj na področju zasebnega varovanja • Splošno o detektivski dejavnosti • Zgodovinski razvoj detektivske dejavnosti v RS • Normativno-pravna urejenost detektivske dejavnosti v RS • Načini pridobivanja podatkov detektivov • Pravice in dolžnosti detektivov • Upravičenja detektivov • Vloga in pristojnosti Detektivske zbornice Republike Slovenije • Izobraževane in usposabljanje na področju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti • Nadzorstvo nad zasebnim varovanjem in detektivsko dejavnostjo – pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve in policije.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, vaj, terenskih vaj, ekskurzij, diskusij, študij primerov in individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predmet študentom zagotovi razumevanje in uporabo teoretičnih in praktičnih spoznanj na področju organizacije in izvajanja zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti v Sloveniji. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Z ustrezno uporabo študij primerov in vaj študentje razvijejo veščine, potrebne za organizacijo dela na področju zasebnega varovanja ter veščine potrebne za vstop v detektivski poklic.

Temeljni literatura in viri

- Sotlar, A. in Dvojmoč, M. (2021). Zasebno varovanje in detektivska dejavnost, 3. letnik, visokošolski strokovni program Varnost in policijsko delo, visokošolski strokovni program Informacijska varnost (Zbrano študijsko gradivo). Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. - Dvojmoč, M. (2017). Detektivska dejavnost v Republiki Sloveniji – (normativen) razvoj dejavnosti in pogled v prihodnost. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 68(3), 280–297. - Sotlar, A. (2008). Policisti in varnostniki v procesu izvajanja policijske dejavnosti: med tekmovanjem, konfliktom, sodelovanjem in partnerstvom. Varstvoslovje, 10(1), 129-155. - Sotlar, A. in Čas, T. (2011). Analiza dosedanjega razvoja zasebnega varovanja v Sloveniji - med prakso, teorijo in empirijo. Revija za kriminalistko in kriminologijo, 62(3), 227-241. - Zakon o detektivski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 17/11). - Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17/11). - Pravilnik o izvajanju zakona o detektivski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 85/11). - Pravilnik o izvajanju zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 100/11). - Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk (Ur. l. RS, št. 88/16). - Uredba o obveznem organiziranju varovanja (Ur. l. RS, št. 80/12). - Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Ur. l. RS, št. 22/10, 17/11, 52/16).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent v okviru predmeta opravi pisni izpit in obiskuje vaje. Najmanj 80 odstotna udeležba na vajah je pogoj za pristop k pisnemu izpitu. Terenske vaje: - aktivna udeležba in pomoč varnostnemu osebju pri varovanju javne prireditve, - ogled varovanja nočnega lokala, - ogled dela detektivske agencije.

  • red. prof. dr. ANDREJ SOTLAR

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.