SLO | EN

Cilji in kompetence

Študente usposobiti, da razumejo pojem in vlogo ekološke kriminologije in kriminalitete zoper okolje ter funkcioniranje policije in naravo policijskega dela pri preiskovanju ekološke kriminalitete. V okviru predmeta študenti razvijejo veščine opredeljevanja problemov s področja varstva okolja in poznajo vidike načrtovanja možnih preventivnih in represivnih rešitev.

Vsebina

Uvod v ekološko kriminaliteto o Opredelitev ekološke kriminalitete o Pojavne oblike ekološke kriminalitete Uvod v ekološko kriminologijo o Ekološka kriminologija – veda o ekološki kriminaliteti o Razvoj ekološke kriminologije skozi zgodovino (primer Slovenije) Odzivi na ogrožanje okolja in politika varstva okolja o Varstvoslovni vidiki ekološke kriminalitete (nacionalno-varnostni vidik, pravni vidik, kriminalistični vidik, psihološki vidik, kriminalno-preventivni vidik).

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, diskusij, predavanj gostujočih predavateljev, študij primerov, individualnih projektov, skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem. Asistent bo s študenti izvedel vaje in študijske obiske (policija, inšpektorat, NVO).

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predmet študente seznani s pomembnejšimi teoretičnimi in praktičnimi koncepti ekološke kriminologije ter skupinami in oblikami ekološke kriminalitete. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Skozi predavanja in vaje študenti razvijejo veščine, ki so potrebne tako za razumevanje ekološke kriminalitete kot tudi za razumevanje vloge ekološke kriminologije.

Temeljni literatura in viri

• Meško, G., Sotlar, A. in Eman, K. (ur.) (2012). Ekološka kriminaliteta in varovanje okolja – multidisciplinarne perspektive. Ljubljana: Fakulteta z varnostne vede UM. • Eman, K. (v tisku). Ekološka kriminaliteta in kriminologija: praktikum. (1. izd.). Maribor: Univerza v Mariboru. • Eman, K. in Hacin, R. (2021). Uvod v kartiranje kriminalitete (1. izd.). Maribor: Univerza v Mariboru. • Eman, K. in Meško, G. (2014). Environmental crime and criminology: crime phenomena and development of a green criminology in Slovenia. Saarbrücken: Scholar's Press. • Eman, K. (2008). Uvod v fenomenološko analizo ekološke kriminalitete. Varstvoslovje, 10 (1), 220-239. • Eman, K., Meško, G. in Ivančič, D. (2012). Ekološka kriminaliteta v Pomurju. Varstvoslovje, 14(1), 113-131. • Pečar, J. (1981). Ekološka kriminaliteta in kriminologija. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 1(34), 33-45. • Eman, K., Meško, G., Dobovšek, B. in Sotlar, A. (2013), Environmental crime and green criminology in South Eastern Europe - practice and research. Crime, law and social change, 59(3), 341-358. • Meško, G. in Eman, K. (2012). Organised crime involvement in waste trafficking - case of the Republic of Slovenia. Kriminalističke teme, 12(5/6), 79-96. • Eman, K., Meško, G., Fields, C. B. (2013). Environmental crime: a new security challenge. V A. Maas (ur.), Global environmental change: new drivers for resistance, crime and terrorism?, (str. 15-35). Baden-Baden: Nomos. • Eman, K. in Meško, G. (2013). Green issues in South-Eastern Europe. V N. South in A. Brisman (ur.), Routledge international handbook of green criminology, (Routledge international handbooks) (str. 230-240). London; New York: Routledge. • South, N., Eman, K. in Meško, G. (2014). History of green criminology. V G. Bruinsma in D. Weisburd (ur.), Encyclopedia of criminology and criminal justice. New York: Springer. http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-5690-2_283 • Eman, K. (2016). Water crimes - a contemporary (security) issue. Crimen, 7(1), 44-57.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Temeljno znanje osnov kriminologije, kazenskega prava, kriminalistike in nacionalne varnosti.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent v okviru predmeta sodeluje na predavanjih in vajah in opravi pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje. Obisk vladnih in nevladnih organizacij na področju varstva okolja.

  • izr. prof. dr. KATJA EMAN

  • Pisni izpit: 70
  • Sodelovanje na vajah: 30

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.