SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti se pri predmetu seznanijo s temeljnimi pojmi z obveščevalno-varnostnega področja, zgodovinskim razvojem te dejavnosti, funkcijami, zvrstmi, strukturnimi spremembami, načeli organiziranja in metodami delovanja. Poleg tega se seznanijo z nekaterimi konkretnimi obveščevalno-varnostnimi sistemi ter z oblikami in načini nadzorstva nad obveščevalno-varnostnimi službami. Pridobljena znanja so pomembna za kritično družboslovno razumevanje in ocenjevanje sodobnih obveščevalno-varnostnih služb in sistemov ter njihovega pomena v okviru nacionalnega varnostnega sistema, poleg tega pa dajejo ustrezne strokovne podlage za organiziranje, vodenje, izvajanje in nadziranje tovrstne dejavnosti.

Vsebina

Temeljni pojmi - obveščevalna dejavnost - obveščevalni ciklus - obveščevalna služba - obveščevalni sistem - varnostna dejavnost - vohunstvo - tajnost Zgodovinski razvoj obveščevalno-varnostne dejavnosti Zvrsti obveščevalne dejavnosti Funkcije obveščevalnih služb Povezave med obveščevalnimi službami in političnimi sistemi, klasifikacija tipov razmerij Načela in oblike organiziranja sodobnih obveščevalnih služb in obveščevalno-varnostnih sistemov Naloge obveščevalno-varnostnih služb glede na cilje Metode dela obveščevalno-varnostnih služb - posebne metode in sredstva delovanja - koriščenje legalnih in pollegalnih možnosti - neobveščevalna dejavnost obveščevalnih služb - druge metode Obveščevalno varnostni sistem ZDA in Kanade Obveščevalno varnostni sistemi v Evropi in EU Obveščevalno varnosti sistemi v Aziji Obveščevalno varnostni sistemi Južne Amerike Obveščevalno-varnostni sistem Republike Slovenije - kratek zgodovinski razvoj - subjekti sodobnega sistema - pravne osnove delovanja - nadzor nad zakonitostjo dela Nadzorstvo nad obveščevalno-varnostnimi službami v sodobnih demokracijah Študije konkretnih primerov organiziranja in delovanja obveščevalno-varnostnih služb.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, razprav, predavanj gostujočih predavateljev in priznanih strokovnjakov s tega področja, obravnave študije primerov, individualnih projektov, skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študenti skladno s cilji predmeta pridobijo teoretična znanja s področja obveščevalno-varnostnih sistemov. Razvijejo tudi veščine analiziranja dogodkov v globalnem varnostnem prostoru, ki so povezani z delovanjem teh sistemov. Po končanem študiju predmeta študenti razumejo vlogo in pomen obveščevalno-varnostnih sistemov v sodobnem svetu ter tendence njihovega spreminjanja. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Za uspešno delo pri predmetu mora študent imeti dobro znanje s področja asimetričnih groženj v varnostnem prostoru, globalne varnostne arhitekture, nacionalno-varnostnih sistemov, človekovih pravic, osnove organizacijskih teorij, evropskih in transatlantskih integracij.

Temeljni literatura in viri

Podbregar I. et al. (2012). Obveščevalno varnostna dejavnost. Ljubljana: FVV. Polmar, N., Allen T.B. (1999). The Encyclopedia of Espionage. Moskva: Kronpress. Clark, R.M. (2007): Intelligence Analysis: A target Centric Approach. Washington d.c.: CQ Press. Lustarten, L.in Leight, I. (1994). . In from the Cold: National Security and Parliamentary Democracy. Oxford, UK: Clarendon Press, 1994. Podbregar, I. in Ivanuša, T. (2010). Javni viri in analitika v obveščevalni dejavnosti. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 61 (2), 191-198. Richelson, J. (1988). Foreign Intelligence Organizations. Massachusetts: Ballinger Publishing Company. Anžič, A. (2001). Parlamentarno nadzorstvo - kakšno in kdaj? V M. Pagon, Drugi slovenski dnevi varstvoslovja, Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola. Anžič, A. in Golobinek, R. (2003). Slovenski model parlamentarnega nadzorstva nad obveščevalnimi in varnostnimi službami. Teorija in praksa: družboslovna revija, 40 (6), 1058-1073. Izbor najnovejših člankov s področja obveščevalno varnostne dejavnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Posebnih pogojev za vključitev v delo pri predmetu ni, za uspešno delo pa morajo študenti poznati osnove s področja varnostnih sistemov.

Opombe

/

  • viš. pred. dr. JAROŠ BRITOVŠEK

  • Pisni izpit: 70
  • Ustni izpit: 15
  • Seminarska naloga: 15

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.