SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti se seznanijo z osnovnimi nacˇini tehnicˇnega varovanja ter spoznajo trende razvoja tehnicˇne ter organizacijske možnosti preprecˇevanja ropov, vlomov, kraj, eksplozij in požarov. Posebno poglavje je namenjeno študiju in razumevanju pojma zanesljivosti delovanja sistemov tehnicˇnega varovanja. Predmet podaja sisteme tehnicˇnega varovanja s posebnim poudarkom na moderni tehnologiji temeljecˇi na elektronskih in komunikacijskih sistemih. Pridobljena znanja bodo omogocˇila študentom, da bodo lahko samostojno izdelovali projektne naloge za posamezne vrste objektov in izbirali med posameznimi varnostnimi rešitvami glede na ogroženost objekta in posebnosti že zgrajenega objekta.

Vsebina

Tehnična sredstva, ki jih uporabljamo v sistemih varovanja. Ekonomski kriteriji ocene ogroženosti. IKT v procesu upravljanja in nadzora alarmnih signalov. Namen protivlomnega varovanja in standardi. Protivlomne alarmne centrale. Aktivni in pasivni senzorji. Zunanje varovanje – varovanje podrocˇja, delitev senzorskih barier. Javljalniki za protivlomno varovanje, pravilna izbira javljalnika za detekcijo vloma in montaža. Pasivni infrardecˇi javljalniki za notranje in zunanje varovanje. Ultrazvocˇni javljalnik gibanja za notranje varovanje. Mikrovaloni javljalnik gibanja za zunanje in notranje varovanje. Prednosti in slabosti kombiniranih javljalnikov. Ukrepi za znižanje stopnje vlomnih lažnih alarmov. Namen protipožarnega varovanja in standardi. Razvoj požara in pricˇakovana škoda. Ukrepi za znižanje stopnje požarnih lažnih alarmov. Naprave in sistemi za odkrivanje požarov. Protipožarne alarmne centrale – zahteve. Senzorji za protipožarno varovanje. Izbira in pravilna montaža javljalnikov požara. Ionizacijski dimni javljalniki, opticˇni dimni javljalniki in toplotni javljalniki požara. Javljalniki plamena. Detekcijsko merjenje ekspozivnih plinov – pogoji, ki so potrebni za nastanek eksplozije. Cone nevarnosti »0«, »1« in »2«. Kataliticˇne metode plinske detekcije. Alarmne centrale za javljanje prisotnosti plina – zahteve. Elektrokemicˇne in polprevodniške metode plinske detekcije. Sistemi za prenos alarmih signalov in standardi. Prenos sporocˇil po javnem omrežju, princip delovanja. Prednosti in slabosti brezžicˇnega prenosa alarmnih signalov. Zašcˇita programske in strojne opreme pri varnostnih centralah. Zašcˇita na prenosnih linijah - programska. Zašcˇita na prenosnih linijah - strojna. Zašcˇita na prenosnih linijah - prenapetostna. Ožicˇenje alarmnih sistemov. Biometrija. Pristopna kontrola. Video nadzor – CCTV Napredni video nadzor Mehansko varovanje: ograje, trezorji, mehanske zapore, ... . Varnostno nadzorni center. Rentgenske naprave, detektorji kovin, detektji sevanja in eksplozivov. Projektiranje in primeri varovanja tipicˇnih objektov, vzdrževanje in nadzor sistemov tehnicˇnega varovanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanj nosilca predmeta in vabljenih predavateljev iz prakse, vaje, obdelave primerov iz prakse, diskusij na aktualne teme, skupinskih in individualnih konzultacij. Posebna pozornost je namenjena aktivnemu vključevanju študentov v diskusije in vaje ter sprotnemu delu.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Predmet predstavi študentom projektiranje in primere varovanja tipicˇnih objektov, vzdrzˇevanje in nadzora sistemov tehnicˇnega varovanja. Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študenti bodo sponzali razlicˇne tehnicˇne možnosti varovenja, lastnosti posameznih tehnicˇnih sistemov ter možnosti njihove uporabe, standarde, ki veljajo na podrocˇju tehnicˇnega varovanja, grožnje pred katerimi se lahko zavarujemo s tehnicˇnimi sredstvi. Seznanjeni bodo z novostmi na podrocˇju tehnicˇnega varovanja.

Temeljni literatura in viri

• MARKELJ, Blaž. Tehnično varovanje : visokošolski študijski program : Varnost in policijsko delo in Informacijska varnost : študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2020. • FUJS, Damjan, MARKELJ, Blaž. Zasebnost v pametnih mestih ali zasebnost za pametne ljudi?. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja, ISSN 1580-0253. [Tiskana izd.], 2018, letn. 20, št. 1, str. 5-24, • Khairallah, M. (2006). Physical security systems handbook: The design and implementation of electronic security systems [Elektronski vir]. Amsterdam: Elsevier : Butterworth-Heinemann. • FEFER, Dusˇan. Sistemi tehnicˇnega varovanja. Ljubljana: Zbornica Republike Slovenije za zasebno varovanje, 2004. VI, IV, 285.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

/

  • izr. prof. dr. BLAŽ MARKELJ

  • Pisni izpit: 70
  • Sodelovanje pri predavanjih in vajah: 30

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.