SLO | EN

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznanitev študentov s poglavitnimi prvinami in značilnostmi pravnega reda in ustroja oblasti v Republiki Sloveniji.

Vsebina

1. Uvod: Pojem in vloga prava v (slovenski) družbi 2. Prvine pravnega reda Republike Slovenije - Pravna pravila (pojem in vrste pravnih pravil, struktura in sestavine pravnih pravil, vrste kršitev pravnih pravil, vrste odgovornosti za kršitve pravnih pravil, vrste sankcij za kršitve pravnih pravil) -Pravni akti (pojem pravnega akta, oblikovne prvine pravnih aktov, splošni pravni akti in drugi pravni viri, mednarodni pravni viri, avtonomni pravni akti, spoznavni pravni viri, posamični pravni akti) -Pravna razmerja (pojem pravnega razmerja, nastanek in prenehanje pravnega razmerja, subjekti pravnega razmerja, sestavine pravnega razmerja) 3. Razlaga pravnih aktov (uporabljanje in razlaga prava, pojem in namen razlage, subjekti razlage, metode razlage pravnih aktov) 4. Sistemizacija prava v Republiki Sloveniji (Pravne norme, pravni instituti, pravne panoge) 5. Temeljna načela in značilnosti državne ureditve v Republiki Sloveniji (Načelo delitve oblasti, značilnosti parlamentarnega sistema oblasti v Republiki Sloveniji) 6. Državni zbor in Državni svet 7. Predsednik republike 8. Vlada in uprava 9. Pravosodje 10. Tožilstvo, državno pravobranilstvo, notariat, odvetništvo 11. Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, vaj, diskusij, analiz primerov in individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Predmet bo študentom omogočil razumevanje strukture in delovanja pravnega reda in državne oblasti v Republiki Sloveniji.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Študenti pridobijo temeljna pravna znanja, ki jih potrebujejo za visokošolski študij varstvoslovja.

Temeljni literatura in viri

1. Perenič, A. (2010). Uvod v razumevanje države in prava. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. 2. Bohinc, R. Cerar, M., Rajgelj, B. (2006). Temelji prava in pravne ureditve, Ljubljana: GV Založba. 3. Kaučič, I., Grad, F. (2011). Ustavna ureditev Slovenije, 5., spremenjena in dopolnjena izdaja. Ljubljana: GV založba. 4. Tičar, B. (2011). Ignorantia Iuris Nocet – nepoznavanje prava škoduje. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila. 5. Pitamic, L. (1996). Država. Ljubljana : Cankarjeva založba. 6. Ustava Republike Slovenije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

Obveznosti študentov: Udeležba na študijskem obisku v Državnem zboru in Državnem svetu. Študenti morajo opraviti pisni izpit.

  • izr. prof. dr. BENJAMIN FLANDER

  • Izpit: 100

  • : 60
  • : 20
  • : 160

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 1.