SLO | EN

Cilji in kompetence

Študenti spoznajo sodobne oblike ogrožanja na področju gospodarske kriminalitete. Zato podrobno analizirajo in spoznajo posebne oblike gospodarskega kriminala doma in v svetu. Seznanijo se s posameznimi indikatorji, ki jim omogočajo prepoznavo posameznih oblik gospodarske kriminalitete. Poseben poudarek je posvečen zakonskimi podlagam za uporabo preiskovalnih postopkov in spoštovanju načel zakonitosti in ustavnosti. Skozi analizo strategije in taktike odkrivanja gospodarskih kriminalnih dejavnosti, spoznajo uporabnost analitičnih orodij za obdelavo zbranih podatkov in načrtovanje preiskav. Pri vajah analizirajo posamezne primere in se usposobijo za samostojno operativno delo s praktično ponazoritvijo nekaterih preiskovalnih dejanj značilnih za gospodarsko kriminaliteto.

Vsebina

- Gospodarska kriminaliteta, pojem in definicije z mednarodnim elementom. - Kriminološke teorije in gospodarska kriminaliteta. - Kriminaliteta na bančnem trgu. - Kriminaliteta na področju zavarovalnic. - Kriminaliteta na področju trga vrednostnih papirjev in družb za upravljanje. - Finančni inženiringi oz. kvazi finančne institucije. - Pranje denarja. - Zatajitve finančnih obveznosti. - Vdori v informacijske sisteme finančnih in drugih institucij. - Zaščita finančnih interesov države in Evropske unije. - Kriminaliteta na področju delovanja državnih organov in institucij. - Kriminaliteta na področju poslovanja gospodarskih družb in osnove statusnega prava.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj in seminarjev, diskusij na aktualne teme, študij primerov, študijskih obiskov, video posnetkov, skupinskega dela, individualnih nastopov študentov s predstavitvijo posameznih tem ter v obliki individualnih konzultacij s predavateljem.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študenti znajo in razumejo dejavnike, oblike in posledice gospodarske kriminalitete.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Študenti razvijejo veščine analiziranja gospodarske kriminalitete in predlagajo načine in postopke za njegovo rešitev.

Temeljni literatura in viri

Lamberger, I. (2009). Gospodarski kriminal. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. EDELBACHER, Maximilian (ur.), KRATCOSKI, Peter C. (ur.), DOBOVŠEK, Bojan (ur.). Corruption, fraud, organized crime, and the shadow economy, (Advances in police theory and practice series). Boca Raton; London; New York: CRC Press. cop. 2016 Članki iz revij: - Revija za kriminalistiko in kriminologijo; - Varstvoslovje; - tuje revije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora imeti ali vzporedno s tem predmetom pridobivati znanja s področja kriminalistike, kazenskega materialnega in procesnega prava, kriminologije, ipd. Študent mora obvladati vsaj en tuj jezik aktivno in znati uporabljati internet za dostop do baz podatkov in pravnih aktov.

Opombe

Obveznosti študentov: Študent sodeluje pri predavanjih in vajah. Sodelovanje bo ocenjeno. Po zaključku predavanj se opravi pisni ali ustni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je 80% udeležba na vajah. Študenti izdelajo raziskovalni projekt, ki bo ocenjen.

  • red. prof. dr. BOJAN DOBOVŠEK

  • Pisni izpit: 60
  • Raziskov. projekt / semin.naloga: 20
  • Sodelovanje na vajah: 20

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.