SLO | EN

Cilji in kompetence

- Seznaniti študente s konkretno prakso in konkretnim delovnim okoljem.

Vsebina

- Spoznavanje organizacije, - Seznanitev s problemom in delom, ki ga bo študent reševal in opravljal v času praktičnega dela - konzultacije z mentorjem v organizaciji - delo na dejanskem problemu, - predstavitev rešitve problema v organizaciji in na fakulteti s poudarki na možnostih za realizacijo - priporočila za nadaljnje delo.

Metode poučevanja in učenja

Učenje na konkretnem problemu, uporaba delovnih orodij in ustrezne druge tehnologije.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Naučiti študenta obravnavati in reševati probleme v realnem okolju.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Usposobljenost za konkretno reševanje problemov.

Temeljni literatura in viri

- Interni akti organizacij, priročniki, navodila za delo; - Politike (kakovosti, varnosti, varstva pri delu)...

Opombe

Obveznosti študentov: Prisotnost v delovnem okolju; priprava, oddaja in zagovor poročila o praksi.

  • doc. dr. MAJA MODIC

  • Poročilo o praktičnem usposabljanju: 100

  • : 160
  • : 20

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.