SLO | EN

Cilji in kompetence

Študentje pridobijo osnovna znanja s področij: - dela različnih policijskih organizacij; - okolij različnih policijskih organizacij; - vloge policijskih organizacij v demokratičnih družbah; - organizacije in delovanja slovenske policije na lokalnem regionalnem in državnem nivoju; - odgovornosti v policiji; - obravnavanja pritožb v policiji in drugih policijskih organizacij; - pooblastil pooblaščenih uradnih oseb

Vsebina

- Splošno o institucijah pluralne policijske dejavnosti, njihovi organizaciji in nalogah; - Policijske organizacije in njihovo okolje; - Organizacija in delovanje slovenske policije na lokalnem regionalnem in državnem nivoju; - Policijski managerji (vloga, naloge, izobrazba in usposobljenost); - Načrtovanje dela v policiji in povezave z delom drugih institucij pluralne policijske dejavnosti - Odgovornost in zagotavljanje discipline zaposlenih v policiji in institucijah pluralne policijske dejavnosti; - Obravnavanje pritožb v policiji (pritožbe policistov, pritožbe na delo policistov) in v institucijah pluralne policijske dejavnosti - Pooblastila policistov (načela za uporabo policijskih pooblastil, splošna policijska pooblastila, uporaba prisilnih sredstev) in primerjava s pooblastili drugih pooblaščenih uradnih oseb

Metode poučevanja in učenja

Predmet se bo izvajal v obliki predavanj, seminarjev, diskusij, študij primerov, individualnih projektov, skupinskega dela ter individualnih konzultacij s predavateljem. Del predmeta se izvaja v obliki e-predavanj.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študenti pri predmetu pridobijo temeljna znanja s področja upravljanja policijske organizacije na vseh nivojih, seznanijo se z operativnimi postopki v policiji. Temeljito se seznanijo z načeli uporabe policijskih pooblastil, s splošnimi policijskimi pooblastili ter s prisilnimi sredstvi, ki jih lahko uporabijo policisti. Spoznanja primerjajo s pooblastili drugih institucij pluralne policijske dejavnosti.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Študentje se usposobijo za opravljanje nalog s področja: - dela različnih policijskih organizacij; - zagotavljanja odgovornosti v različnih policijskih organizacijah; - obravnavanja pritožb v policiji; - usposabljanja v policiji - uporabe policijskih pooblastil

Temeljni literatura in viri

• Meško, Gorazd, Dvojmoč, Miha, Lobnikar, Branko, Modic, Maja, Prislan, Kaja, Sotlar, Andrej, Tominc, Bernarda. Policija in drugi deležniki zagotavljanja varnosti - vidiki pluralne policijske dejavnosti v lokalnih skupnostih : ciljni raziskovalni projekt : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2020. 262 str. • Sotlar, Andrej, Modic, Maja, Lobnikar, Branko (2016). Javno mnenje o institucijah pluralne policijske dejavnosti v Sloveniji. V Meško, G. (ur). Oblast, legitimnost in družbeno nadzorstvo. Str. 159-187 • SOTLAR, Andrej, DVOJMOČ, Miha, TOMINC, Bernarda, MODIC, Maja. Pluralna policijska dejavnost v Sloveniji : podobne naloge in pooblastila, različni nadzorstveni in pritožbeni postopki?. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jan.-mar. 2022, letn. 73, št. 1, str. 35-47. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 108018179], [JCR] kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SSCI, Scopus (d); tip dela je verificiral OSICD točke: 11.74, št. avtorjev: 4Žaberl, Miroslav (2006). Temelji policijskih pooblastil. Zbirka Učbeniki. FPVV UM • LOBNIKAR, Branko, CHRISTIÁN, László, BALLA, József, KALMÁR, Ádám, CAJNER MRAOVIĆ, Irena, BOROVEC, Krunoslav, SOTLAR, Andrej. Police and other plural policing institutions in Central and Eastern Europe facing COVID-19 pandemic. V: BOER, Monica den (ur.), BERVOETS, Eric (ur.), HAK, Linda (ur.). Plural policing, security and the COVID crisis : comparative European perspectives. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2023. Str. 107-138. Palgrave's critical policing studies (Print). ISBN 978-3-031-19176-3. ISSN 2730-535X. [COBISS.SI-ID 141459715]

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev.

Opombe

Načini ocenjevanja: - vaje, individualno delo, seminarska naloga: 40 % - pisni izpit: 60 %

  • red. prof. dr. BRANKO LOBNIKAR

  • Pisni izpit: 60
  • Seminarska naloga: 40

  • : 40
  • : 20
  • : 120

  • slovensko
  • slovensko

  • VARNOST IN POLICIJSKO DELO - 3.