SLO | EN

Cilji in kompetence

Obvladati načela zdrave, varne, uravnotežene, funkcionalne in biološko sprejemljive, prehrane namenjene zdravemu in bolnemu človeku, z načeli planiranja prehrane ter oceniti stanje prehrane in prehranjenosti človeka.

Vsebina

Študent spozna različne zdravstvene sisteme v Evropi s poudarkom na zdravstveni negi, spozna vpliv Svetovne zdravstvene organizacije in ICN (International Council of Nursing) na razvoj zdravstvenih sistemov v Evropi. Spozna načine promocije zdravja in metodologijo izvajanja ter aktivnosti promocije v različnih družbenih sistemih. Spozna razlike na področju promocije, povezane s kulturnimi razlikami. - Vidiki zdravja in pomen zdravja za družbeno skupnost - Promocija zdravja in njene značilnosti - Vplivi obnašanja posameznika na zdravje - Psihologija zdravja, bolezni in bolnika - Preventiva v zdravstvu - Komunikacija z različnimi starostnimi skupinami in družinami

Metode poučevanja in učenja

Metode poučevanja: - sistematična predavanja (avditorno in učenje na daljavo - dialog - praktične vaje Na seminarjih je potrebna 80 % udeležba.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: Znanje in razumevanje: • ocenti prehranjenost in uporablja prehranske diagnoze. • izdelati načrt zdravega prehranjevanja za posamezne ciljne skupine, • obvladati dietni režim.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Študent je - sposoben oblikovati aktualne preventivne programe izobraževanja v zdravstveni negi in primarnem zdravstvenem varstvu, - sposoben profesionalne komunikacije in vzpostavitve dobrih medsebojnih odnosov s posamezniki, družinami ali skupinami pacientov za identifikacijo in reševanje problemov in prenosa znanja.

Temeljni literatura in viri

Obvezna/Mandatory: Zaletel-Kragelj, Eržen Ivan, Premik Marjan. Uvod v javno zdravje. Medicinska fakulteta, Ljubljana, 2007. Evans, D., Coutsaftiki, D., Fathers, C.P., 2017. Health promotion and public health for nursing students. Thousand Oaks : Sage ; London : Learning Matters Priporočena/Recommended: Ule, M. (2005). Psihologija komuniciranja, (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Vinko, M. eds., 2018. Kako skrbimo za zdravje? : z zdravjem povezan vedenjski slog prebivalcev Slovenije 2016. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje. Arnold, E.C., Underman Boggs, K., 2016. Interpersonal relationships: professional communication skills for nurses. 7th ed. St. Louis : Elsevier Schoon, P.M., Porta, M.C., Schaffer, M.A., 2019. Population-based public health clinical manual: the Henry Street model for nurses.3rd ed. Indianapolis: Sigma Theta Tau International.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoji za vključitev v delo: Pogojev ni. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: Pogoja za pristop k izpitu sta aktivno sodelovanje pri seminarju in pozitivna ocena seminarske naloge. Na seminarjih je potrebna 80 % udeležba.

 • doc. dr. TIT ALBREHT

 • Pisni izpit: 80
 • Seminar: 20

 • : 20
 • : 10
 • : 10
 • : 140

 • slovensko
 • slovensko

 • ZDRAVSTVENA NEGA (PREVENTIVNA IN KLINIČNA PREHRANA) - 1.
 • ZDRAVSTVENA NEGA (ZDRAVSTVENA NEGA) - 1.