SLO | EN

Cilji in kompetence

Študent bo sposoben: • uporabiti znanstveno in strokovno literaturo za potrebe oblikovanja in rešitve izbranega raziskovalnega problema, • oblikovati raziskovalni načrt z izbiro ustrezne raziskovalne metodologije in znanstvenih metod ter upoštevanjem vseh etičnih standardov • uporabiti pridobljena znanja in veščine za izvedbo raziskave in pripravo magistrskega dela skladno z veljavnimi pravilniki in usmeritvami izbranega mentorja • uporabiti pridobljena teoretična znanja in veščine pisanja raziskovalnih poročil in komuniciranja za predstavitev magistrskega dela.

Vsebina

Prijava teme magistrskega dela v skladu s Statutom UM in pravilniki UM FZV. Priprava raziskovalnih načrtov in pisanje raziskovalnih poročil. Etični standardi raziskovanja. Prezentacija raziskovalnega dela.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji (avditorno in oblika učenja na daljavo) Vodeno individualno raziskovalno delo Konzultacije z izbranim mentorjem

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Študent: • uporabi strokovno in znanstveno literaturo za zasnovo in rešitev raziskovalnega problema, • izdela raziskovalni načrt (dispozicijo) z izbiro in opisom ustrezne metodologije in znanstvenih metod ter upoštevanjem etičnih standardov, • izvede raziskavo skladno z raziskovalnim načrtom, • interpretira rezultate, • izdela magistrsko delo in njeno predstavitev skladno z veljavnimi pravilniki in usmeritvami izbranega mentorja,

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

• zbiranje in analiza informacij, • uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za pripravo in urejanje dokumentov, predstavitev in citiranje, •pisanje raziskovalnih poročil •spretnosti ustnega komuniciranja: predstavitev magistrskega dela.

Temeljni literatura in viri

Obvezna/Mandatory: Polit, D. F., Beck, C. T. (2017, 2021). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 10th ed, 11th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer. Priporočena/Recommended: Relevantna literatura s področja magistrskega dela. / Relevant literature from the topic of the Master Thesis.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoji za vključitev v delo: Pogojev ni. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: Pripravljeno magistrsko delo.

 • izr. prof. dr. DOMINIKA VRBNJAK, mag. zdr. nege

 • Magistrsko delo: 100

 • : 20
 • : 340

 • slovensko
 • slovensko

 • ZDRAVSTVENA NEGA (INTEGRIRANA OBRAVNAVA KRONIČNIH BOLNIKOV V NAPREDNI ZDRAVSTVENI NEGI) - 2.
 • ZDRAVSTVENA NEGA (INTEGRIRANA OBRAVNAVA STAREJŠIH V NAPREDNI ZDRAVSTVENI NEGI) - 2.
 • ZDRAVSTVENA NEGA (JAVNO ZDRAVJE) - 2.
 • ZDRAVSTVENA NEGA (MENTALNO ZDRAVJE V NAPREDNI PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE) - 2.
 • ZDRAVSTVENA NEGA (PREVENTIVNA IN KLINIČNA PREHRANA) - 2.
 • ZDRAVSTVENA NEGA (URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU) - 2.
 • ZDRAVSTVENA NEGA (ZDRAVSTVENA NEGA) - 2.