SLO | EN

Cilji in kompetence

Študij tako osnovnih procesov v prehrambni tehnologiji in njihove uporabe v procesnem inženirstvu kot tudi procesov za proizvodnjo nekaterih proizvodov prehrambne industrije.

Vsebina

• Zgradba atoma, kemične vezi, medmolekulske sile. • Voda. • Kemija ogljikovih hidratov: monosaharidi, disaharidi, polisaharidi, homoglikani in heteroglikani. • Kemija lipidov in steroidov. • Aminokisline. • Nukleotidi in nukleinske kisline. • Sistematika živil.Prehranski izdelki posameznih skupin: Škrobna živila, sadje, zelenjava, beljakovinska živila, maščobe, sladila in sladkorna živila, sol, alkohol, aditivi. • Osnovni tehnološki postopki proizvodnje pomembnejših živil. • Kvar živil – vzroki in preprečevanje. • Senzorika živil in ocena kakovosti. • Zakon o ustreznosti živil, pravilniki in standardi o živilih. Laboratorijske vaje: Praktični primeri iz posameznih osnovnih procesov.

Metode poučevanja in učenja

- predavanja (avditorno in učenje na daljavo), - laboratorijske vaje - seminar

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Po zaključku te učne enote bo študent sposoben:razumeti ključne kemijske reakcije, ki potekajo pri pridelavi in predelavi. Sposoben bo razumeti kakovost hrane s ciljem omogočanja varnega in zdravega prehranjevanja.

Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi

- delo v skupini, - spretnost računanja.

Temeljni literatura in viri

• H.-D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, Lehrbuch der Lebensmittelchemie, 6. Auflage, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008. • H.D. Belitz, W. Grosch: Food Chemistry, 4th ed., Springer Verlag, Berlin, 1999. • P.S. Murano: Understanding Food Science and Technology, Wadsworth Thomson Learning, Inc.; Belmont, USA, 2003. • C. M. Weaver, J. R. Daniel, The Food Chemistry Laboratory: A Manual for Experimental Foods, Dietetics, and Food Scientists, Second Edition, CRC Press, 2003.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni posebnih pogojev za vključitev. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: Opravljene laboratorijske vaje so pogoj za pristop k izpitu.

  • red. prof. dr. ŽELJKO KNEZ, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

  • Pisni izpit: 50
  • Ustni izpit: 40
  • Vaje (kolokvij): 10

  • : 25
  • : 20
  • : 135

  • slovensko
  • slovensko

  • ZDRAVSTVENA NEGA (PREVENTIVNA IN KLINIČNA PREHRANA) - 1.