SLO | EN

Cilji in kompetence

Poznavanje vloge in pomena klinične prehrane v medicini. Študent zna opredeliti prehransko ogroženost in podhranjenost Študent razume osnovne povezave med prehranskim vnosom in presnovnim stanjem v zdravju in bolezenskih stanjih, s poudarkom na specifičnih prehranskih potrebah različnih populacijskih skupin in individualni obravnavi bolnikov. Razvija sposobnosti sodelovanja v multidisciplinarnem timu, Razvija sposobnosti raziskovanja, dokumentiranja, analize in prikaza rezultatov in njihove objave.

Vsebina

Ni posebnih pogojev za vključitev. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: Pogoja za pristop k izpitu sta aktivno sodelovanje pri seminarskih vajah in priprava seminarske naloge

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (avditorno in učenje na daljavo), Seminarske vaje v sodelovanju z gosti iz prakse.

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Znanje in razumevanje: Osnov ugotavljanja prehranskega in presnovnega statusa zdravih in bolnih v okviru medicinske obravnave. Osnov načrtovanja prehranske terapije glede na prehransko in presnovno diagnozo. Organizacije sistema prehranske podpore v zdravstvenih ustanovah.

Temeljni literatura in viri

1. Kleinman R.E., Greer F.R. Pediatric Nutrition, (7th ed.) American Academy of Pediatrics, 2014. 2. Sobotka, Lubos. Basics in clinical nutritiron, 2011 (izbrana poglavja) 3. http://lllnutrition.com/ 4. Izbrani članki iz področja presnove in klinične prehrane 5. Mann J., Trustwell S. Essentials of Human Nutrition. 5th ed. Oxford, 2017.

  • red. prof. dr. DUŠANKA MIČETIĆ TURK, dr. med.

  • Ustni izpit: 80
  • Seminarska naloga: 20

  • : 20
  • : 20
  • : 230

  • slovensko
  • slovensko

  • ZDRAVSTVENA NEGA (PREVENTIVNA IN KLINIČNA PREHRANA) - 2.