SLO | EN

Cilji in kompetence

• Poznavanje vloge in pomena športne prehrane. • Študent zna opredeliti prehransko stanje športnika z ustreznimi orodji. • Študent razume osnovne povezave med prehranskim vnosom in presnovnim stanjem v zdravju in pri telesni aktivnosti . • Študent se seznani s pomenom multidisciplinarne in multimodalne obravnave športnika. • Študent razume osnovna izhodišča prehranskih strategij športne prehrane pri posameznih populacijskih skupinah (starostnik, ženske), ekstremnih pogojih, vrhunskih športnikih in otrocih. • Študent zna načrtovati periodizacijo športne prehranske strategije. • Študent razume pomen športne prehrane v rehabilitaciji športnika. 1. Uvod v športno klinično prehrano in osnovni koncepti klinične prehrane - Opredelitev prehranske terminologije - Osnovni koncepti klinične prehrane - Energijska in beljakovinska bilanca - RED sindrom - Sestava telesa - Proces prehranske obravnave v športni prehrani 2. Osnove športne prehrane in modulacije presnove med telesno aktivnostjo - Prebava in absorbcija hranil pri prizadetosti črevesja - Klinična obravnava energijske presnove - Presnovne spremembe pri poškodbi 3. Hidracija 4. Priporočila športne prehrane - Vztrajnostni športi - Športi moči in hitrosti - Različni športi 5. Periodizacija športne prehrane 6. Prehrana pri ekstremnih športih in v okoljih

Vsebina

1. Uvod v športno klinično prehrano in osnovni koncepti klinične prehrane • Opredelitev prehranske terminologije • Osnovni koncepti klinične prehrane • Energijska in beljakovinska bilanca • RED sindrom • Sestava telesa • Proces prehranske obravnave v športni prehrani 2. Osnove športne prehrane in modulacije presnove med telesno aktivnostjo • Prebava in absorbcija hranil pri prizadetosti črevesja • Klinična obravnava energijske presnove • Presnovne spremembe pri poškodbi 3. Hidracija 4. Priporočila športne prehrane • Vztrajnostni športi • Športi moči in hitrosti • Različni športi 5. Periodizacija športne prehrane 6. Prehrana pri ekstremnih športih in v okoljih

Metode poučevanja in učenja

- Predavanja (avditorno in učenje na daljavo) - vaje

Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje

Študent bo pri svojem znanstvenem in strokovnem delovanju povečal poznavanje, primerljivost in širino koncepta klinične prehrane in njeno vlogo pri telesni aktivnosti prehranjevanja za vrhunske športe. Znanje in razumevanje: Študent: • Osnov ugotavljanja prehranskega in presnovnega statusa športnika • Osnov načrtovanja prehranske strategije športnika glede na prehransko in presnovno diagnozo. • Sposobnost vključevanja športne prehrane v zdravstveno preventivo športnika. • Temeljev spremljanja prehranske terapije in ustreznega prilagajanja prehranskih strategij pri telesni aktivnosti različnih populacijskih skupin in vrhunskih športnikov. Prenosljive spretnosti: Študent bo znal uporabiti znanja s področja klinične prehrane v športu. Sposoben bo razumeti in izvesti proces prehranske obravnave pri vrhunskem in rekreativnem športniku. Pri načrtovanju prehranske strategije bo znal kritično uporabiti prehranska priporočila športne prehrane in bio imel kritično distanco do športnih dopolnil. Z znanjem športne klinične prehrane bo sposoben sodelovati v multidisciplinarnem športnem timu.

Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura / Mandatory references: Burke, L, Deakin, V. Clinical Sports Nutrition. Australia: McGraw-Hill, Australia, 2015. Burke, L. Practical Sports Nutrition. Human Kinetics. Champaign, ZDA. Sobotka, L. Basics in clinical nutrition, 2018 (izbrana poglavja) Sobotka, L. Osnove klinične prehrane 1.del, SZKP 2018 http://lllnutrition.com/LLL - 37. Sports nutrition Rotovnik Kozjek, Bojan Knap, Denis Mlakar Mastnak.Priročnik klinične športne prehrane, OKS 2016 The IOC consensus statement: beyond the Female Athlete Triad—Relative Energy De?ciency in Sport (RED-S) Margo Mountjoy et al., 2014, 2018

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev za vključitev. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: Pogoja za pristop k izpitu sta aktivno sodelovanje pri seminarskih vajah in priprava seminarske naloge.

  • izr. prof. dr. NADA ROTOVNIK KOZJEK

  • Pisni izpit: 80
  • Seminarska naloga: 20

  • : 25
  • : 20
  • : 135

  • slovensko
  • slovensko

  • ZDRAVSTVENA NEGA (PREVENTIVNA IN KLINIČNA PREHRANA) - 2.